Math dictionary: english-polish
Tables contain english to polish translation of common math related phrases. Dictionary entries are grouped into functional groups such as geometry, sequences or - even more specialized - related to isosceles triangle etc.

Beta version#

BETA TEST VERSION OF THIS ITEM
This online calculator is currently under heavy development. It may or it may NOT work correctly.
You CAN try to use it. You CAN even get the proper results.
However, please VERIFY all results on your own, as the level of completion of this item is NOT CONFIRMED.
Feel free to send any ideas and comments !
⌛ Loading...

Algebra#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
logarithm of onelogarytm z jeden
logarithm of baselogarytm z podstawy
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny
the commutativity of additionprzemienność dodawania
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the associative of additionłączność dodawania
the associative of multiplicationłączność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
the addition of zerododawanie zera
the multiplication by onemnożenie przez jeden
the multiplication by zeromnożenie przez zero
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
power of powerpotęga potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
zero to any powerzero do dowolnej potęgi
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
n-th rootpierwiastek n-tego stopnia
root degreestopień pierwiastka
root argumentliczba podpierwiastkowa
root resultwynik pierwiastkowania
square root (degree 2)pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia)
cubic root (degree 3)pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia)
root from productpierwiastek z iloczynu
root from fractionpierwiastek z ułamka
square of sumkwadrat sumy
square of differencekwadrat różnicy
cube of a sumsześcian sumy
cube of a differencesześcian różnicy
sum of a cubessuma sześcianów
difference of a cubsróżnica sześcianów
sophie germain identitytożsamość sophie germain
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników
show single-column addition resultcarry not includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnybez dodawania przeniesienia
show single-column addition resultcarry includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnyrazem z przeniesieniem
show carrypokaż przeniesienie
cipher manipulationobcinanie i doklejanie cyfr
fill with zeros up todopełnij zerami do
ciphers after commacyfr po przecinku
columnar additiondodawane pisemne
primary school studentuczeń podstawówki
simple additionproste dodawanie
financial (cash counting)finanse
show me all you gotpokaż wszystko co się da
given numberspodane liczby
single-column result(no carry)sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
decimal single-column result(no carry)dziesiętnie sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
single-column result(carry included)sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
decimal single-column result(carry included)dziesiętnie sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
carryprzeniesienie
result: summarywynik: podsumowanie
result: step by stepwynik: krok po kroku
your numbertwoja liczba
number, which you entered abovewprowadzona liczba
is it integer numberczy to liczba całkowita
is it natural numberczy to liczba naturalna
is it real numberczy to liczba rzeczywista
is it positive numberczy to liczba dodatnia
is it negative numberczy to liczba ujemna
number as decimalliczba dziesiętnie
number as fractionliczba jako ułamek zwykły
is number oddczy liczba jest nieparzysta
is number evenczy liczba jest parzysta
number in words (digit by digit)liczba słownie (cyfra po cyfrze)
number in words (whole number at once)liczba słownie (jako całość)
input data - enter your number you're going to analyze heredane do obliczeń - tutaj wpisz swoją liczbę do analizy
results - what we can say about your numberwyniki - co możemy powiedzieć o twojej liczbie
detected number signwykryty znak liczby
recognized number typesrozpoznane rodzaje liczb
various number formsróżne postacie liczby
factorization (natural numbers only)faktoryzacja (tylko liczby naturalne)
parityparzystość
number in wordsliczba słownie
roman numbers can contain only i, v, x, l, c, d, m charactersliczby rzymskie mogą zawierać jedynie znaki: i, v, x, l, c, d, m
roman numberliczba rzymska
arabic numberliczba arabska
roman and arabic numbers - enter your number hereliczby rzymskie i arabskie - tutaj wprowadź swoją liczbę

Logarithm properties#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
logarithm of onelogarytm z jeden
logarithm of baselogarytm z podstawy
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Logarithms: general formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
logarithm of onelogarytm z jeden
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu

Decimal logarithm #

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Natural logarithm #

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Properties of algebra operations#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the commutativity of additionprzemienność dodawania
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the associative of additionłączność dodawania
the associative of multiplicationłączność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
the addition of zerododawanie zera
the multiplication by onemnożenie przez jeden
the multiplication by zeromnożenie przez zero

Exponentiation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
power of powerpotęga potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
zero to any powerzero do dowolnej potęgi
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)

Exponentiation: general formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
power of powerpotęga potęgi

Exponentiation: common exponents#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)

Exponentiation: one rules#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
one to any powerjeden do dowolnej potęgi

Exponentiation: power and root relation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi

Exponentiation: zero rules#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Root extraction#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
n-th rootpierwiastek n-tego stopnia
root degreestopień pierwiastka
root argumentliczba podpierwiastkowa
root resultwynik pierwiastkowania
square root (degree 2)pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia)
cubic root (degree 3)pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia)
root from productpierwiastek z iloczynu
root from fractionpierwiastek z ułamka

Root properties#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
root from productpierwiastek z iloczynu
root from fractionpierwiastek z ułamka

Short multiplication formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of sumkwadrat sumy
square of differencekwadrat różnicy
cube of a sumsześcian sumy
cube of a differencesześcian różnicy
sum of a cubessuma sześcianów
difference of a cubsróżnica sześcianów
sophie germain identitytożsamość sophie germain
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników

Short multiplication formulas: formulas with square of a numbers#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of sumkwadrat sumy
square of differencekwadrat różnicy

Short multiplication formulas: formulas with cube of a numbers#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube of a sumsześcian sumy
cube of a differencesześcian różnicy
sum of a cubessuma sześcianów
difference of a cubsróżnica sześcianów

Short multiplication formulas: formulas with higher powers#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sophie germain identitytożsamość sophie germain
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg

Short multiplication formulas: three terms#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²

Short multiplication formulas: general formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników

Analytic geometry#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
distance between two points (line segment length)odległość pomiędzy punktami (długość odcinka)
the distance between pointsodległość pomiędzy punktami
x coordinate of the first pointwspółrzędna x pierwszego punktu
y coordinate of the first pointwspółrzędna y pierwszego punktu
x coordinate of the second pointwspółrzędna x drugiego punktu
y coordinate of the second pointwspółrzędna y drugiego punktu
distance between two points in three-dimensional space (line segment length)odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka)
z-coordinate of the first pointwspółrzędna z pierwszego punktu
z-coordinate of the second pointwspółrzędna z drugiego punktu
the midpoint of the line segment: x-coordinateśrodek odcinka: współrzędna x
the x-coordinate of the midpointwspółrzędna x środka
the midpoint of the line segment: y-coordinateśrodek odcinka: współrzędna y
the y-coordinate of the midpointwspółrzędna y środka
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z
the z-coordinate of the midpointwspółrzędna z środka
the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinatepunkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x
the x-coordinate of the point imagewspółrzędna x obrazu punktu
x coordinate of the pointwspółrzędna x punktu
the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinatepunkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y
the y-coordinate of the point imagewspółrzędna y obrazu punktu
y coordinate of the pointwspółrzędna y punktu
the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinatepunkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x
the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinatepunkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y
the symmetric point in respect to the origin: x coordinatepunkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x
the symmetric point in respect to the origin: y coordinatepunkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y
translate point by vector: x coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna x
the x-coordinate of the vectorwspółrzędna x wektora
translate point by vector: y coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna y
the y-coordinate of the vectorwspółrzędna y wektora
translate point by vector: z coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna z
the z-coordinate of the point imagewspółrzędna z obrazu punktu
z-coordinate of the original pointwspółrzędna z punktu wyjściowego
the z-coordinate of the vectorwspółrzędna z wektora
rotate point around z-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna x
rotation anglekąt obrotu
rotate point around z-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna y
rotate point around z-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna z
rotate point around x-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna x
rotate point around x-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna y
rotate point around x-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna z
rotate point around y-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna x
rotate point around y-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna y
rotate point around y-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna z

Line segment#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
distance between two points (line segment length)odległość pomiędzy punktami (długość odcinka)
the distance between pointsodległość pomiędzy punktami
x coordinate of the first pointwspółrzędna x pierwszego punktu
y coordinate of the first pointwspółrzędna y pierwszego punktu
x coordinate of the second pointwspółrzędna x drugiego punktu
y coordinate of the second pointwspółrzędna y drugiego punktu
the midpoint of the line segment: x-coordinateśrodek odcinka: współrzędna x
the x-coordinate of the midpointwspółrzędna x środka
the midpoint of the line segment: y-coordinateśrodek odcinka: współrzędna y
the y-coordinate of the midpointwspółrzędna y środka

Line segment in three-dimensional space#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
distance between two points in three-dimensional space (line segment length)odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka)
z-coordinate of the first pointwspółrzędna z pierwszego punktu
z-coordinate of the second pointwspółrzędna z drugiego punktu
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinateśrodek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z
the z-coordinate of the midpointwspółrzędna z środka

Symmetry with respect to the x-axis#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinatepunkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x
the x-coordinate of the point imagewspółrzędna x obrazu punktu
x coordinate of the pointwspółrzędna x punktu
the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinatepunkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y
the y-coordinate of the point imagewspółrzędna y obrazu punktu
y coordinate of the pointwspółrzędna y punktu

Symmetry with respect to the y-axis#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinatepunkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x
the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinatepunkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y

Symmetry with the respect to the origin#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the symmetric point in respect to the origin: x coordinatepunkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x
the symmetric point in respect to the origin: y coordinatepunkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y

2D translation (two-dimensional space)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
translate point by vector: x coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna x
the x-coordinate of the vectorwspółrzędna x wektora
translate point by vector: y coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna y
the y-coordinate of the vectorwspółrzędna y wektora

3D translation (three-dimensional space)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
translate point by vector: x coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna x
the x-coordinate of the vectorwspółrzędna x wektora
translate point by vector: y coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna y
the y-coordinate of the vectorwspółrzędna y wektora
translate point by vector: z coordinateprzesunięcie punktu o wektor: współrzędna z
the z-coordinate of the point imagewspółrzędna z obrazu punktu
z-coordinate of the original pointwspółrzędna z punktu wyjściowego
the z-coordinate of the vectorwspółrzędna z wektora

2D rotation (two-dimensional space)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rotate point around z-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna x
rotation anglekąt obrotu
rotate point around z-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna y

3D rotation around z-axis#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rotate point around z-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna x
rotation anglekąt obrotu
rotate point around z-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna y
rotate point around z-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi oz: współrzędna z

3D rotation around x-axis#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rotate point around x-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna x
rotate point around x-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna y
rotate point around x-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi ox: współrzędna z

3D rotation around y-axis#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rotate point around y-axis: x coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna x
rotate point around y-axis: y coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna y
rotate point around y-axis: z coordinateobrót punktu wokół osi oy: współrzędna z

Combinatorics#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
factorialsilnia
factorial (recursive definition)silnia (definicja rekurencyjna)
doubel factorial (recursive definition)silnia podwójna (definicja rekurencyjna)
multifactorial (recursive definition)silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna)
binomial coefficientsymbol newtona
binomial expansiondwumian newtona
number of variations with repetitionliczba możliwych wariacji z powtórzeniami
number of items in the poolliczba elementów w puli
number of items usedliczba elementów, ktore są w użyciu
number of variations without repetitionliczba możliwych wariacji bez powtórzeń
number of combinations with repetitionliczba możliwych kombinacji z powtórzeniami
number of combinations without repetitionliczba możliwych kombinacji bez powtórzeń
number of permutations with repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego
frequency of appearance of the first elementczęstotliwość występowania pierwszego elementu
frequency of appearance of the second elementczęstotliwość występowania drugiego elementu
frequency of appearance of the k-th elementczęstotliwość występowania k-tego elementu
number of permutations without repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego

Factorial#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
factorialsilnia
factorial (recursive definition)silnia (definicja rekurencyjna)
doubel factorial (recursive definition)silnia podwójna (definicja rekurencyjna)
multifactorial (recursive definition)silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna)

Binomial and related formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
binomial coefficientsymbol newtona
binomial expansiondwumian newtona

Variations#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of variations with repetitionliczba możliwych wariacji z powtórzeniami
number of items in the poolliczba elementów w puli
number of items usedliczba elementów, ktore są w użyciu
number of variations without repetitionliczba możliwych wariacji bez powtórzeń

Combinations#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of combinations with repetitionliczba możliwych kombinacji z powtórzeniami
number of combinations without repetitionliczba możliwych kombinacji bez powtórzeń

Permutations#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of permutations with repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego
frequency of appearance of the first elementczęstotliwość występowania pierwszego elementu
frequency of appearance of the second elementczęstotliwość występowania drugiego elementu
frequency of appearance of the k-th elementczęstotliwość występowania k-tego elementu
number of permutations without repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego

Coordinate systems#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conversion from cartesian to polar system: rzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): r
radial coordinate in polar systempromień wodzący w układzie polarnym (biegunowym)
x-coordinate in cartesian systemwspółrzędna x w układzie kartezjańskim
y-coordinate in cartesian systemwspółrzędna y w układzie kartezjańskim
conversion from cartesian to polar system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): φ
angular coordinate in polar systemamplituda w układzie polarnym (biegunowym)
conversion from polar to cartesian system: xzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: x
conversion from polar to cartesian system: yzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: y
conversion from cartesian to cylindrical system: ρzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): ρ
axial distance in cylindrical systempromień wodzący w układzie cylindrycznym (walcowym)
conversion from cartesian to cylindrical system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): φ
azimuth in cylindrical systemamplituda w układzie cylindrycznym (walcowym)
conversion from cartesian to cylindrical system: zzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): z
height in cylindrical systemwysokość w układzie cylindrycznym (walcowym)
z-coordinate in cartesian systemwspółrzędna z w układzie kartezjańskim
conversion from cylindrical to cartesian system: xzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: x
conversion from cylindrical to cartesian system: yzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: y
conversion from cylindrical to cartesian system: zzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: z
conversion from cartesian to spherical system: rzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: r
radial distance in spherical systempromień wodzący w układzie sferycznym
conversion from cartesian to spherical system: θzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: θ
polar angle in spherical systemodległość zenitalna w układzie sferycznym
conversion from cartesian to spherical system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: φ
azimuthal angle in spherical systemdługość azymutalna w układzie sferycznym
conversion from spherical to cartesian system: xzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: x
conversion from spherical to cartesian system: yzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: y
conversion from spherical to cartesian system: zzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: z
conversion from cylindrical to spherical system: rzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: r
conversion from cylindrical to spherical system: θzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: θ
conversion from cylindrical to spherical system: φzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: φ
conversion from spherical to cylindrical system: ρzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): ρ
conversion from spherical to cylindrical system: φzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): φ
conversion from spherical to cylindrical system: zzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): z
conversion from cartesian to polar systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe)
conversion from polar to cartesian systemzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie
conversion from cartesian to cylindrical systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe)
conversion from cylindrical to cartesian systemzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie
conversion from cartesian to spherical systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne
conversion from spherical to cartesian systemzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie

Polar coordinate system#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conversion from cartesian to polar system: rzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): r
radial coordinate in polar systempromień wodzący w układzie polarnym (biegunowym)
x-coordinate in cartesian systemwspółrzędna x w układzie kartezjańskim
y-coordinate in cartesian systemwspółrzędna y w układzie kartezjańskim
conversion from cartesian to polar system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): φ
angular coordinate in polar systemamplituda w układzie polarnym (biegunowym)
conversion from polar to cartesian system: xzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: x
conversion from polar to cartesian system: yzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: y
conversion from cartesian to polar systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe)
conversion from polar to cartesian systemzamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie

Cylindrical coordinate system#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conversion from cartesian to cylindrical system: ρzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): ρ
axial distance in cylindrical systempromień wodzący w układzie cylindrycznym (walcowym)
conversion from cartesian to cylindrical system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): φ
azimuth in cylindrical systemamplituda w układzie cylindrycznym (walcowym)
conversion from cartesian to cylindrical system: zzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): z
height in cylindrical systemwysokość w układzie cylindrycznym (walcowym)
z-coordinate in cartesian systemwspółrzędna z w układzie kartezjańskim
conversion from cylindrical to cartesian system: xzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: x
conversion from cylindrical to cartesian system: yzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: y
conversion from cylindrical to cartesian system: zzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: z
conversion from cylindrical to spherical system: rzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: r
conversion from cylindrical to spherical system: θzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: θ
conversion from cylindrical to spherical system: φzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: φ
conversion from spherical to cylindrical system: ρzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): ρ
conversion from spherical to cylindrical system: φzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): φ
conversion from spherical to cylindrical system: zzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): z
conversion from cartesian to cylindrical systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe)
conversion from cylindrical to cartesian systemzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie

Spherical coordinate system#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conversion from cartesian to spherical system: rzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: r
radial distance in spherical systempromień wodzący w układzie sferycznym
conversion from cartesian to spherical system: θzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: θ
polar angle in spherical systemodległość zenitalna w układzie sferycznym
conversion from cartesian to spherical system: φzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: φ
azimuthal angle in spherical systemdługość azymutalna w układzie sferycznym
conversion from spherical to cartesian system: xzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: x
conversion from spherical to cartesian system: yzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: y
conversion from spherical to cartesian system: zzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: z
conversion from cylindrical to spherical system: rzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: r
conversion from cylindrical to spherical system: θzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: θ
conversion from cylindrical to spherical system: φzamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: φ
conversion from spherical to cylindrical system: ρzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): ρ
conversion from spherical to cylindrical system: φzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): φ
conversion from spherical to cylindrical system: zzamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): z
conversion from cartesian to spherical systemzamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne
conversion from spherical to cartesian systemzamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie

Functions#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
function valuewartość funkcji
function argumentargument funkcji
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
value of exponent functionwartość funkcji eksponens
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
the first argumentpierwszy argument
the second argumentdrugi argument
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
coefficient awspółczynnik a
coefficient bwspółczynnik b
coefficient cwspółczynnik c
coefficient dwspółczynnik d
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
function b/xfunkcja b/x
value of b/x functionwartość funkcji b/x
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
free parameterwyraz wolny
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Exponential function#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
function valuewartość funkcji
function argumentargument funkcji
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
value of exponent functionwartość funkcji eksponens
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
the first argumentpierwszy argument
the second argumentdrugi argument
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)

Various forms of function formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
function valuewartość funkcji
function argumentargument funkcji
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
value of exponent functionwartość funkcji eksponens
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
coefficient awspółczynnik a
coefficient bwspółczynnik b
coefficient cwspółczynnik c
coefficient dwspółczynnik d
function b/xfunkcja b/x
value of b/x functionwartość funkcji b/x
linear function in slope-intercept formfunkcja liniowa w postaci ogólnej
slopewspółczynnik kierunkowy
free parameterwyraz wolny
linear function in point-slope formfunkcja liniowa w postaci kanonicznej
linear function in constant-slope formfunkcja liniowa określona przez parę punktów
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
free parameterwyraz wolny
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Function properties#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
the first argumentpierwszy argument
the second argumentdrugi argument
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych

Derivatives and integrals#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)

Homographic function#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
coefficient awspółczynnik a
coefficient bwspółczynnik b
coefficient cwspółczynnik c
coefficient dwspółczynnik d
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
function b/xfunkcja b/x
value of b/x functionwartość funkcji b/x

Function asymptotes#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej

Function discriminant#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego

Zeroes of the function (roots)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
zero of the linear functionmiejsce zerowe funkcji liniowej
zero of the linear function from point-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej w postaci kanonicznej
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej

Linear function#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
linear function in slope-intercept formfunkcja liniowa w postaci ogólnej
slopewspółczynnik kierunkowy
free parameterwyraz wolny
linear function in point-slope formfunkcja liniowa w postaci kanonicznej
linear function in constant-slope formfunkcja liniowa określona przez parę punktów
slope from two points lying on the linewspółczynnik kierunkowy na podstawie dwóch punktów leżących na prostej
slope from one point lying on the line (free parameter is needed)współczynnik kierunkowy na podstawie jednego punktu leżącego na prostej (potrzebna jest znajomość wyrazu wolnego)
zero of the linear functionmiejsce zerowe funkcji liniowej
zero of the linear function from point-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej w postaci kanonicznej
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów

Slope of the line#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
slope from two points lying on the linewspółczynnik kierunkowy na podstawie dwóch punktów leżących na prostej
slope from one point lying on the line (free parameter is needed)współczynnik kierunkowy na podstawie jednego punktu leżącego na prostej (potrzebna jest znajomość wyrazu wolnego)

Quadratic function#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
free parameterwyraz wolny
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Parabola vertex#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Geometry (2D)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
surface area of the diskpole koła
disk radiuspromień koła
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
area of the squarepole kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
area of the trapezoidpole trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
area of the trianglepole trójkąta
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the triangleobwód trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
scaleskala
abscissaoś odciętych
acute triangletrójkąt ostrokątny
altitudewysokość
anglekąt
angle bisectordwusieczna kata
apexwierzchołek
arcłuk
axis
axis of symmetryoś symetrii
basepodstawa
chordcięciwa
circlekoło
circumferenceobwód koła
conestożek
diameterśrednica
widthszerokość
parallel linesproste równoległe
parallelogramrównoległobok
polygonwielokąt
equiangular triangletrójkąt równoboczny
quadrangleczworokąt
radiuspromień
rectangleprostokąt
rhombusromb
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
shapekształt
sidekrawędź
similarfigury podobne
straight anglekat półpełny
triangletrójkąt
vertexwierzchołek
hypotenuseprzeciwprostokątna
isoscelestriangletrójkąt równoramienny
oblongprostokąt
slopenachylenie
secantsieczna
segmentodcinek koła
trapeziumtrapez
spaceprzestrzeń

Disk and circle#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
surface area of the diskpole koła
disk radiuspromień koła
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
circlekoło
circumferenceobwód koła
radiuspromień
segmentodcinek koła

Surface areas of plane shapes#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
surface area of the diskpole koła
disk radiuspromień koła
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
area of the squarepole kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
area of the trapezoidpole trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
area of the trianglepole trójkąta
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego

Circumference of shapes#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
disk circumferenceobwód koła
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
circumference of the rectangleobwód prostokąta
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
circumference of the squareobwód kwadratu
circumference of the triangleobwód trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego

Parallelogram#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku

Renctangle#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
rectangleprostokąt
oblongprostokąt

Rhombus#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
rhombusromb

Square#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the squarepole kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej

Trapezoid#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the trapezoidpole trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
trapeziumtrapez

Triangle#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the trianglepole trójkąta
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the triangleobwód trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
acute triangletrójkąt ostrokątny
equiangular triangletrójkąt równoboczny
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
triangletrójkąt
isoscelestriangletrójkąt równoramienny

Equilateral triangle#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego

Isosceles triangle#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego

Number e#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Number e as sequence limit#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Numerical sequences#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego

Arithmetic progression (sequence)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu

Geometric progression (sequence)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego

Statistics#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
absolute errorbłąd bezwzględny
measured valuewartość mierzona
reference valueswartość odniesienia
relative errorbłąd względny
arithmetic meanśrednia artytmetyczna
the first number in the collectionpierwsza liczba w zbiorze
the second number in the collectiondruga liczba w zbiorze
the n-th number in the collectionn-ta liczba w zbiorze
count of numbers in the collectionilość liczb w zbiorze
geometric meanśrednia geometryczna
weighted meanśrednia ważona
weight assigned to the first number in the collectionwaga przypisana do pierwszej liczby w zbiorze
weight assigned to the second number in the collectionwaga przypisana do drugiej liczby w zbiorze
weight assigned to the n-th number in the collectionwaga przypisana do n-tej liczby w zbiorze
harmonic averageśrednia harmoniczna
root mean squareśrednia kwadratowa
root mean square weightedśrednia kwadratowa ważona
generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
the exponent of the generalized meanrząd średniej potęgowej
weighted generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
standard deviationodchylenie standardowe
variancewariancja
minimal numbernajmniejsza liczba
maximal numbernajwiększa liczba
averageśrednia
medianmediana
variancewariancja
standard deviationodchylenie standardowe
what else can we calculate about your numbersco więcej możemy policzyć na podstawie podanych liczb
sumsuma
numbers used to compute medianliczby użyte do obliczenia mediany
the numbers sorted in ascending orderliczby posortowane w kolejności rosnącej
the numbers sorted in descending orderliczby posortowane w kolejności malejącej
decimalsystem dziesiętny
octalsystem ósemkowy
hexadecimalsystem szesnastkowy
numbers in words (digit by digit)liczby słownie (cyfra po cyfrze)
numbers in words (whole number at once)liczby słownie (jako całość)
approximationprzybliżenie
standard deviationodchylenie standardowe
standard normal distributionstandaryzowany rozkład normalny
variablezmienna
variancewariancja

Approximation error#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
absolute errorbłąd bezwzględny
measured valuewartość mierzona
reference valueswartość odniesienia
relative errorbłąd względny

Average value (mean)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
arithmetic meanśrednia artytmetyczna
the first number in the collectionpierwsza liczba w zbiorze
the second number in the collectiondruga liczba w zbiorze
the n-th number in the collectionn-ta liczba w zbiorze
count of numbers in the collectionilość liczb w zbiorze
geometric meanśrednia geometryczna
weighted meanśrednia ważona
weight assigned to the first number in the collectionwaga przypisana do pierwszej liczby w zbiorze
weight assigned to the second number in the collectionwaga przypisana do drugiej liczby w zbiorze
weight assigned to the n-th number in the collectionwaga przypisana do n-tej liczby w zbiorze
harmonic averageśrednia harmoniczna
root mean squareśrednia kwadratowa
root mean square weightedśrednia kwadratowa ważona
generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
the exponent of the generalized meanrząd średniej potęgowej
weighted generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu

Statistical dispersion#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
standard deviationodchylenie standardowe
variancewariancja

Stereometry (3D)#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
radius of the cone basepromień podstawy stożka
slant height of the conetworząca stożka
height of the conewysokość stożka
volume of the coneobjętość stożka
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
height of the cylinderwysokość walca
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
volume of the cylinderobjętość walca
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
cube edgekrawędź sześcianu
cube volumeobjętość sześcianu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu
area of the spherepole kuli
radius of the spherepromień kuli
volume of the sphereobjętość kuli
conestożek
spaceprzestrzeń
solidtrójwymiarowy
spheresfera
volumeobjętość

Cone#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
radius of the cone basepromień podstawy stożka
slant height of the conetworząca stożka
height of the conewysokość stożka
volume of the coneobjętość stożka

Surface areas of solids#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
radius of the cone basepromień podstawy stożka
slant height of the conetworząca stożka
height of the conewysokość stożka
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
height of the cylinderwysokość walca
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
cube edgekrawędź sześcianu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
area of the spherepole kuli
radius of the spherepromień kuli

Volume of solids#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
volume of the coneobjętość stożka
volume of the cylinderobjętość walca
cube volumeobjętość sześcianu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu
volume of the sphereobjętość kuli

Cylinder#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
height of the cylinderwysokość walca
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
volume of the cylinderobjętość walca

Prisms#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
cube edgekrawędź sześcianu
cube volumeobjętość sześcianu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu

Cube#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
cube edgekrawędź sześcianu
cube volumeobjętość sześcianu

Cuboid#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu

Sphere#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the spherepole kuli
radius of the spherepromień kuli
volume of the sphereobjętość kuli

Trigonometry#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
tangent definition using sine and cosine functionsdefinicja tangensa przy użyciu sinusa i kosinusa
the value of anglemiara kąta
the tangent of the angle functionfunkcja tangens kąta
the sine of the angle functionfunkcja sinus kąta
the cosine of the angle functionfunkcja kosinus kąta
cotangent definition using cosine and sinefunctionsdefinicja kotangensa przy użyciu kosinusa i sinusa
the cotangent of the angle functionfunkcja kotangens kąta
tangent as cotangent inversetangens jako odwrotność kotangensa
cotangent as tangent inversekotangens jako odwrotność tangensa
pythagorean trigonometric identityjedynka trygonometryczna
multiplication of tangent and cotangent of the same anglemnożenie tangensa przez kotangens tego samego kąta
sine of double anglesinus kąta podwojonego
cosine of double anglekosinus kąta podwojonego
tangent of double angletangens kąta podwojonego
cotangent of double anglekotangens kąta podwojonego
sine of half-anglesinus połowy kąta
cosine of half-anglekosinus połowy kąta
tangent of half-angletangens połowy kąta
cotangent of half-anglekotangens połowy kąta
sine of angles sumsinus sumy kątów
the value of the first anglemiara pierwszego kąta
the value of the second anglemiara drugiego kąta
cosine of angles sumkosinus sumy kątów
tangent of angles sumtangens sumy kątów
cotangent of angles sumkotangens sumy kątów
sine of angles differencesinus różnicy kątów
cosine of angles differencekosinus różnicy kątów
tangent of angles differencetangens różnicy kątów
cotangent of angles differencekotangens różnicy kątów
sum of sinessuma sinusów
sum of cosinessuma kosinusów
sum of tangentssuma tangensów
sum of tangentssuma kotangensów
difference of sinesróżnica sinusów
difference of cosinesróżnica kosinusów
difference of tangentsróżnica tangensów
difference of tangentsróżnica kotangensów
periodicity of the sine functionokresowość funkcji sinus
periodicity of the cosine functionokresowość funkcji kosinus
periodicity of the tangent functionokresowość funkcji tangens
periodicity of the cotangent functionokresowość funkcji kotangens
sine in cosine formsinus przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
tangent in cosine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
cotangent in cosine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
cosine in sine formkosinus przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
tangent in sine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
cotangent in sine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
sine in tangent of half angle formsinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
cosine in tangent of half angle formcosinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
tangent in tangent of half angle formkotangens przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
sine to cosine relationzależności pomiędzy sinusem a kosinusem
cosine to sine relationzależności pomiędzy kosinusem a sinusem
tangent to cotangent relationzależności pomiędzy tangensem a kotangensem
cotangent to tangent relationzależności pomiędzy kotangensem a tangensem
sine of negative angle (odd function)sinus kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
cosine of negative angle (even function)kosinus kąta ujemnego (funkcja parzysta)
tangent of negative angle (odd function)tangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
cotangent of negative angle (odd function)kotangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
euler formulawzór eulera
sine as complex number formsinus w postaci liczby zespolonej
cosine as complex number formkosinus w postaci liczby zespolonej
tangent as complex number formtangens w postaci liczby zespolonej
cotangent as complex number formkotangens w postaci liczby zespolonej
de moivre's formulawzór de moivre'a
de moivre's formula (general)wzór de moivre'a (wzór ogólny)
product of two cosine functionsiloczyn dwóch kosinusów
the product of two sine functionsiloczyn dwóch sinusów
sine and cosine productiloczyn sinusa i kosinusa
product of three sine functionsiloczyn trzech sinusów
the value of the third anglemiara trzeciego kąta
product of two sine and one cosine functionsiloczyn dwóch sinusów i jednego kosinusa
product of sine and two cosine functionsiloczyn sinusa i dwóch kosinusów
product of three cosine functionsiloczyn trzech kosinusów
sine squaredsinus do kwadratu
cosine squaredkosinus do kwadratu
sine squared times cosine squaredsinus kwadrat razy kosinus kwadrat
sine cubedsinus do sześcianu
cosine cubedkosinus do sześcianu
sine to the third powersinus do czwartej potęgi
cosine to the third powerkosinus do czwartej potęgi
sinus squared differenceróżnica drugich potęg sinusów
tangenttangens
cosinecosinus
sinesinus
trigonometrytrygonometria

Basic trigonometry identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
tangent definition using sine and cosine functionsdefinicja tangensa przy użyciu sinusa i kosinusa
the value of anglemiara kąta
the tangent of the angle functionfunkcja tangens kąta
the sine of the angle functionfunkcja sinus kąta
the cosine of the angle functionfunkcja kosinus kąta
cotangent definition using cosine and sinefunctionsdefinicja kotangensa przy użyciu kosinusa i sinusa
the cotangent of the angle functionfunkcja kotangens kąta
tangent as cotangent inversetangens jako odwrotność kotangensa
cotangent as tangent inversekotangens jako odwrotność tangensa
pythagorean trigonometric identityjedynka trygonometryczna
multiplication of tangent and cotangent of the same anglemnożenie tangensa przez kotangens tego samego kąta

Trigonometry: double-angle identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine of double anglesinus kąta podwojonego
cosine of double anglekosinus kąta podwojonego
tangent of double angletangens kąta podwojonego
cotangent of double anglekotangens kąta podwojonego

Half-angle identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine of half-anglesinus połowy kąta
cosine of half-anglekosinus połowy kąta
tangent of half-angletangens połowy kąta
cotangent of half-anglekotangens połowy kąta

Angle-sum identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine of angles sumsinus sumy kątów
the value of the first anglemiara pierwszego kąta
the value of the second anglemiara drugiego kąta
cosine of angles sumkosinus sumy kątów
tangent of angles sumtangens sumy kątów
cotangent of angles sumkotangens sumy kątów

Angle-difference identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine of angles differencesinus różnicy kątów
cosine of angles differencekosinus różnicy kątów
tangent of angles differencetangens różnicy kątów
cotangent of angles differencekotangens różnicy kątów

Sum identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sum of sinessuma sinusów
sum of cosinessuma kosinusów
sum of tangentssuma tangensów
sum of tangentssuma kotangensów

Difference identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of sinesróżnica sinusów
difference of cosinesróżnica kosinusów
difference of tangentsróżnica tangensów
difference of tangentsróżnica kotangensów

Periodicity of the trigonometric functions#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
periodicity of the sine functionokresowość funkcji sinus
periodicity of the cosine functionokresowość funkcji kosinus
periodicity of the tangent functionokresowość funkcji tangens
periodicity of the cotangent functionokresowość funkcji kotangens

Trigonometric functions in cosine representation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine in cosine formsinus przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
tangent in cosine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
cotangent in cosine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus

Trigonometric functions in sine representation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine in sine formkosinus przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
tangent in sine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
cotangent in sine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus

Trigonometric functions in tangent of half-angle representation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine in tangent of half angle formsinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
cosine in tangent of half angle formcosinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
tangent in tangent of half angle formkotangens przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta

Co-functions to functions relation#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine to cosine relationzależności pomiędzy sinusem a kosinusem
cosine to sine relationzależności pomiędzy kosinusem a sinusem
tangent to cotangent relationzależności pomiędzy tangensem a kotangensem
cotangent to tangent relationzależności pomiędzy kotangensem a tangensem

Parity of trigonometry functions#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine of negative angle (odd function)sinus kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
cosine of negative angle (even function)kosinus kąta ujemnego (funkcja parzysta)
tangent of negative angle (odd function)tangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
cotangent of negative angle (odd function)kotangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)

Euler's formulas#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
euler formulawzór eulera
sine as complex number formsinus w postaci liczby zespolonej
cosine as complex number formkosinus w postaci liczby zespolonej
tangent as complex number formtangens w postaci liczby zespolonej
cotangent as complex number formkotangens w postaci liczby zespolonej

De Moivre's formula#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
de moivre's formulawzór de moivre'a
de moivre's formula (general)wzór de moivre'a (wzór ogólny)

Product identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
product of two cosine functionsiloczyn dwóch kosinusów
the product of two sine functionsiloczyn dwóch sinusów
sine and cosine productiloczyn sinusa i kosinusa
product of three sine functionsiloczyn trzech sinusów
the value of the third anglemiara trzeciego kąta
product of two sine and one cosine functionsiloczyn dwóch sinusów i jednego kosinusa
product of sine and two cosine functionsiloczyn sinusa i dwóch kosinusów
product of three cosine functionsiloczyn trzech kosinusów

Power identities#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sine squaredsinus do kwadratu
cosine squaredkosinus do kwadratu
sine squared times cosine squaredsinus kwadrat razy kosinus kwadrat
sine cubedsinus do sześcianu
cosine cubedkosinus do sześcianu
sine to the third powersinus do czwartej potęgi
cosine to the third powerkosinus do czwartej potęgi
sinus squared differenceróżnica drugich potęg sinusów

Fractions#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
enter fraction herewpisz ułamek
about your fractiono twoim ułamku
simple conversionsproste przekształcenia
fraction you enteredpodany ułamek
equal improper fraction(top-heavy fraction)postać niewłaściwa ułamka
this fraction cannot be converted to "top heavy"nie da się - ten ułamek nie ma postaci niewłaściwej
this fraction is already "top heavy"ten ułamek jest już w postaci niewłaściwej
equal proper fractionpostać właściwa ułamka
equal proper simplest fractionpostać właściwa skrócona ułamka
factorization of numerator and denominatorrozkład licznika i mianownika na czynniki
factorsczynniki
factors groupedczynniki w grupach
reductions (simplyfing)skracanie
simplestpostać skrócona maksymalnie
reductions step-by-stepskracanie krok-po-kroku
inputs data - fraction, which you're going to exploredane do obliczeń - ułamek, który chcesz zbadać
results - informations about your fractionwyniki - informacje na temat podanego ułamka
adddodaj
subtractodejmij
stepskroki
summarypodsumowanie
first fractionpierwszy ułamek
second fractiondrugi ułamek
diagram showing how to add (subtract) two fractionsschemat pokazujący jak dodać (odjąć) dwa ułamki
summary - add (subract) step by steppodsumowanie - dodawanie (odejmowanie) ułamków krok po kroku
how to check if given fractions are equaljak sprawdzić czy dwa ułamki są identyczne
how to compute the difference between fractionsjak policzyć różnicę między ułamkami
how_to_check_if_fractions_are_equaljak_sprawdzic_czy_ulamki_sa_rowne
how_to_test_which_fraction_is_greaterjak_sprawdzic_ktory_ulamek_jest_wiekszy
how_to_find_difference_between_fractionsjak_obliczyc_roznice_miedzy_ulamkami
your fractions are equal (have the same value), becausepodane ułamki sa identyczne (mają taką samą wartość), ponieważ
your fractions are not equal (have different values), becausepodane ułamki są różne (mają inne wartości), ponieważ
is bigger than second onejest większy niż drugi
is smaller than second onejest mniejszy niż drugi
fractions differ byułamki różnią się od siebie o
becauseponieważ
they have different signsmają one różne znaki
operationsdziałania
the first method of comparison (common denominator)porównanie metodą i (doprowadzenie do wspólnego mianownika)
the second method of comparison (common numerator)porównanie metodą ii (doprowadzenie do wspólnego licznika)
the numerator of first fraction islicznik pierwszego ułamka jest
the denominator of first fraction ismianownik pierwszego ułamka jest
lowermniejszy
greaterwiększy
inputs data - the fractions, which you're going to comparedane do obliczeń - ułamki, które chcesz porównać
result - which fraction is greater (lower)wynik - który ułamek jest większy (mniejszy)
result - why this fraction is greater (lower)wynik - dlaczego ten ułamek jest większy (mniejszy)
result - difference between fractions step by stepwynik - różnica między ułamkami krok po kroku
enter fraction (number)podaj ułamek (liczbę)
your fraction (number) to invertułamek (liczba), którą chcesz odwrócić
step i: remove whole parts (if exists)krok i: włącz część całkowitą do ułamka (jeśli występuje)
step ii: invert fractionkrok ii: odwróć ułamek
step iii: convert improper fraction to mixed number (if needed)krok iii: wyciągnij część całkowitą (jeśli potrzeba)
input number is zero. inverse does not existpodana liczba to zero. nie istnieje liczba odwrotna do zera
fraction, which you're going to invertułamek, który chcesz odwrócić
result - fraction inverse step by stepwynik - odwrotność ułamka krok po kroku
operationdziałanie
additiondodawanie
subtractionodejmowanie
multiplicationmnożenie
divisiondzielenie
input fractionsułamki do obliczeń
results - operations performed on given fractionswyniki - działania wykonane na podanych ułamkach
denominatormianownik
fractionułamek zwykły
fraction barkreska ułamkowa
improper fractionułamek niewłaściwy
mixed fractionułamek mieszany
numeratorlicznik
lowest common denominatornajmniejszy wspólny mianownik
vulgar fractionułamek zwykły
whole numberliczba całkowita
decimalułamek dziesiętny

Prime numbers#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
enter numberwpisz liczbę
is primeczy to liczba pierwsza
factorizationfaktoryzacja (rozkład na czynniki pierwsze)
grouped factorspogrupowane czynniki
subsequent dividing (prime factors)kolejne dzielenia
lower primesniższe liczby pierwsze
higher primeswyższe liczby pierwsze
processing time (performance)czas obliczeń
yes, it is primetak, to liczba pierwsza
no, it is not primenie, ta liczba nie jest pierwsza
number one (1) is not prime by definitionliczba jeden (1) nie jest liczbą pierwszą z definicji
this feature works for smaller numbers onlydziała tylko dla mniejszych liczb
inputs data - number, which you're going to factorizedane do obliczeń - liczba, którą chcesz rozłożyć na czynniki pierwsze
results - found factors goes herewyniki - tu pojawi się lista znalezionych czynników
results: factorization step-by-stepwyniki: faktoryzacja krok po kroku
results: podsumowaniewyniki: podsumowanie
greatest common divisor (gcd)największy wspólny dzielnik (nwd)
gcd prime factorsnwd rozłożony na czynniki
least common multiple (lcm)najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)
lcm prime factorsnww rozłożony na czynniki
numberliczba
sorry, no common divisor for that set of numbers -:(niestety, te liczby nie mają wspólnych dzielników -:(
gcdnwd
lcmnww
otherinne
detected numberswykryte liczby
numbers you entered without duplicatesliczby, które podałeś/aś z pominięciem duplikatów
enter at least two different numberspodaj co najmniej dwie różne liczby
enter a non-zero numberpodaj liczbę różną od zera
no numbers detected in your text. we need numbersw podanym tekście nie wykryto liczb. podaj liczby
are coprime integerspodane liczby są względnie pierwsze
the factors of ${number} aredzielniki liczby ${number} to
the greatest common divisor (factor) isnajwiększy wspólny dzielnik to
the multiples of number ${number} arewielokrotności liczby ${number} to
the least common multiple isnajmniejsza wspólna wielokrotność to
etcitd

Large numbers#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
thausandtysiąc
millionmilion
milliardmiliard
billionbilion
billiardbiliard
trilliontrylion
trilliardtryliard
quadrillionkwadrylion
quadrilliardkwadryliard
quintillionkwintylion
quintilliardkwintyliard
sextillionsekstylion
sextilliardsekstyliard
septillionseptylion
septilliardseptyliard
octillionoktylion
octilliardoktyliard
nonillionnonylion
nonilliardnonyliard
decilliondecylion
decilliarddecyliard
undecillionundecylion
undecilliardundecyliard
duodecillionduodecylion
duodecilliardduodecyliard
tredecilliontredecylion
tredecilliardtredecyliard
quattuordecillionkwatrodecylion
quattuordecilliardkwatrodecyliard
quindecillionkwindecylion
quindecilliardkwindecyliard
sexdecillionseksdecylion
sexdecilliardseksdecyiard
septendecillionseptendecylion
septendecilliardseptendecyliard
octodecillionoktodecyion
octodecilliardoktodecyliard
novemdecillionnovemdecylion
novemdecilliardnovemdecyliard
vigintillionvigintilion
vigintilliardvigintiliard
tricilliontrycylion
tricilliardtrycyliard
quadragillionkwadragilion
quadragilliardkwadragiliard
octogillionoktogilion
octogilliardoktogiliard
centillioncentylion
centilliardcentyliard
zeroszer
namenazwa
short scale (e.g. usa)skala krótka (np. usa)
long scale (e.g. poland)skala krótka (np. polska)
value as power of 10 numberwartość jako potęga liczby 10
value as decimal numberwartość w postaci dziesiętnej
naming system to use (so called scale)stosowane nazewnictwo (tzw. skala)
show allpokaż wszystko

Math constants#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
typical namesspotykane nazwy
common symboltypowe oznaczenie
possible definition or way of calculationmożliwa definicja lub sposób obliczania
approximated valueprzybliżona wartość
example usage or connotationsprzykładowe użycie lub powiązania
known at least sinceznana od co najmniej
number of known digits after the point(state on 2019)liczba znanych miejsc po przecinku(stan na 2019)
the pi number, ludolfine, archimedes numberliczba pi, ludolfina, liczba archimedesa
the e number, euler's number, neper's numberliczba e, liczba eulera, liczba nepera
the euler-mascheroni constantstała eulera-mascheroniego
the khinchin's constantstała chinczyna
the apéry's constantstała apéry'ego
the first feigenbaum's constantpierwsza stała feigenbauma
the second feigenbaum's constantdruga stała feigenbauma
de bruijn-newman's constantstała de bruijna-newmana
the catalan's constantstała catalana
the stała legendre's constantstała legendre'a
the sierpiński's constantstała sierpińskiego
the twin primes constantstała liczb pierwszych bliźniaczych
the gauss's constantstała gaussa
the erdős-borwein's constantstała erdősa-borweina
number theoryteoria liczb
number theory,mersenne primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby martensa (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,twin primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby bliźniacze (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,prime quadruplet (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby czworacze (rodzaj liczb pierwszych)
combinatorics,low-dimensional topologykombinatoryka,topologia niskowymiarowa
fractalsfraktale
arithmetic–geometric meanśrednia arytmetyczno-geometryczna
specjal functions,the zero of logarithmic integral functionfunkcje specjalne,miejsce zerowe logarytmu całkowego
number theory,heapsort algorithm (computer science)teoria liczb,sortowanie przez kopcowanie (informatyka)
chaos theory,dynamical systems (mathematics)teoria chaosu,układy dynamiczne (matematyka)
twice the pi numberdwukrotość liczby pi
silver ratiosrebrny podział
architecture (for aesthetic reasons)architektura (dla względów estetycznych)
solution of the equationrozwiązanie równania
ancient timesczasy starożytne
solutions of below equation are realrozwiązania poniższego równania są rzeczywiste
timesrazy
gauss-kuzmin-wirsing constantstała: gaussa-kuzmina-wirsinga
fransen-robinson constantstała fransena-robinsona
π to e-th powerπ do potęgi e-tej
fractal dimension of the apollonian packing of circleswymiar fraktalny dla apollońskiego upakowania kręgów
infinite tetration of inieskonczona tetracja i
fractal dimension of the cantor setwymiar fraktalny dla zbioru cantora
inverse of π numberodwrotność liczby π
flajolet-richmond constantstała flajoleta-richmonda
liebs square ice constantstała lieba kostek lodu
i to i-th poweri do potęgi i-tej potęgi
van der pauw constantstała van der pauwa
hyperbolic tangent of 1tangens hiperboliczny z 1
chebyshev constantstała czebyszewa
mkb constantstała mkb
cube root of 2, delian constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała deliańska
smarandache constantstała smarandacha
generalized continued fraction of iułamek łańcuchowy z i
double factorial constantstała silni podwójnej
madelung constant 2druga stała madelunga
raabes formulawzór raabego
salem number, lehmer's conjectureliczba salem, hipoteza lehmera
artin's constantstałą artina
volume of reuleaux tetrahedronobjętość czworościanu reuleaux
murata constantstała murata
paris constantstała parisa
golden anglezłoty kąt
lebesgue constant l2pierwsza stała lebesgua
vardi constantstała vardiego
area of the mandelbrot fractalpole fraktalu mandelbrota
exponential factorial constantstała silni wykładniczej
goh-schmutz constantstała goha-schmutza
bernsteins constantstała bernsteinsa
fibonacci factorial constantstała silni fibonacciego
kepler-bouwkamp constantstała keplera-bouwkampa
komornik-loreti constantstała komornika-loretia
bronze ratiobrązowy podział
disk coveringpokrycie koła
gelfond-schneider constantstała gelfonda-schneidera
khinchin-lévy constant (gamma)stała chinczyna-lévego (gamma)
khinchin-lévy constant (beta)stała chinczyna-lévego (beta)
chi function, hyperbolic cosine integralfunkcja chi, hiperboliczny kosinus całkowy
viswanath constantstała viswanatha
favard constantstała favarda
square root of 2πpierwiastek kwadratowy z 2π
square root of tau × epierwiastek kwadratowy z tau × e
lochs constantstała lochsa
area bounded by the eccentric rotation of reuleaux trianglepowierzchnia zakreślona obrotem mimośrodowym trójkąta reuleaux
carefree constantstała carefreea
connective constantstała spójników zdaniowych
favard constant k1, wallis productstała favarda k1, iloczyn wallisa
the value of riemman zeta function in point 2wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 2
theodorus constantstała theodorusa
kasner numberliczba kasnera
universal parabolic constantuniwersalna stała paraboliczna
silverman constantstała silvermana
area of the regular hexagon with side equal to 1powierzchnia sześcianu foremnego o boku 1
feller-tornier constantstała fellera-torniera
baxter's four-coloring constantstała baxtera dla problemu czterech kolorów
tetranacci constantstała tetranacciego
devicci's tesseract constantstała devicciego
niven's constantstała nivena
hermite constantstała hermita
prouhet-thue-morse constantstała prouheta-thuea-morsea
pell constantstała pella
laplace limitgranica laplacea
hall-montgomery constantstała halla-montgomerego
value of gamma function of 3/4wartość funkcji gamma dla 3/4
beta(1)beta(1)
heath-brown-moroz constantstała heatha-browna-moroza
module of infinite tetration of iwartość bezwględna z nieskonczonej tetracji liczby i
primorial constant, sum of the product of inverse of primessuma iloczynu odwrotności liczb pierwszych
plouffe's gamma constantstała plouffe'a (gamma)
plouffe's a constantstała plouffe's (a)
factorial(i)i silnia
wallis constantstała wallisa
sarnak constantstała sarnaka
time constantstała czasowa
minkowski-siegel mass constantstała masowa minkowskiego-siegela
robbins constantstała robbinsa
conway constantstała conwaya
baker constantstała bakera
kempner-reihe kempner serie(0)zerowy wyraz szeregu kempnera-reiha kempnera
lebesgue constantstała lebesgue'a
2nd du bois-reymond constantdruga stała du boisa-reymonda
lüroth constantstała lürotha
foias constant (α)stała foiasa (α)
foias constant (β)stała foiasa (β)
nielsen-ramanujan constantstała nielsena-ramanujana
natural logarithm of 2logarytm naturalny z 2
weierstrass constantstała weierstrassa
kneser-mahler polynomial constantstała wielomianu knesera-mahlera
golden spiralzłota spirala
stephens constantstała stephensa
taniguchi constantstała taniguchi
spiral of theodorusślimak teodorosa
nested radical s5zagnieżdzony pierwiastek s5
square root of ipierwiastek kwadratowy z i
alladi-grinstead constantstała alladiego-grinsteada
reciprocal of the euler-mascheroni constantodwrotność stałej eulera-mascheroniego
lebesgue constant (interpolation)stała lebesgue'a (przybliżenie)
silver root, tutte-beraha constantsrebrny pierwiastek, stała tutte'a-beraha
euler totient constantstała funkcji tocjent
fourth root of fivepierwiastek czwartego stopnia z pięciu
area of ford circlepole okręgu forda
the value of riemman zeta function in point 4wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 4
π squaredπ do kwadratu
lévy constant (2)stała lévyego (2)
fractal dimension of the koch snowflakewymiar fraktalny dla krzywej kocha
froda constantstała froda
john constantstała johna
cube root of 1pierwiastek sześcienny z 1
liouville numberliczba liouville'a
lower limit of tetrationdolna granica tetracji
tribonacci constantstała tribonacciego
median of the gumbel distributionmediana rozkładu gumbela
π to π-ith powerπ do π-tej potęgi
ioachimescu constantstała ioachimescu'ego
masser-gramain constantstała massera-gramaina
the ratio of a square and circle circumscribedstosunek kwadratu i okręgu opisanego
backhouse's constantstała backhousesa
gibbs constantstała gibbsa
copeland-erdős constantstała copelanda-erdősa
fractal dimension of the boundary of the dragon curvewymiar fraktalny dla obwodu smoka heighwaya
grothendieck constantstała grothendiecka
hausdorff dimensionwymiar hausdorffa
mills' constantstała millsa
hermite-ramanujan constantstała hermita-ramanujana
khinchin harmonic meanśrednia harmoniczna chinczyna
square root of the number epierwiastek kwadratowy z liczby e
the value of riemman zeta function in point 5wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 5
the value of riemman zeta function in point 6wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 6
trott constantstała trotta
chaitin's constantstała chaitina
cahens constantstała cahensa
square root of 2, pythagoras constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała pitagorasa
carlson-levin constantstała carlsona-levina
musical interval between each half toneinterwał pomiędzy dwoma półtonami muzycznymi
gieseking-konstante constantstała giesekinga-konstante'a
glaisher-kinkelin constantstała glaishera-kinkelina
the value of digamma function in point 1/4wartość funkcji digamma w punkcie 1/4
the value of gamma function in point 1/4wartość funkcji gamma w punkcie 1/4
magic anglekąt magiczny
exp.gamma, barnes g-functionexp.gamma, g-funkcja barnesa
rényi's parking constantstała rényia parkinga
ramanujan-forsyth seriesszereg ramanujana-forsytha
steiner number, iterated exponential constantliczba steinera
minimum value of function ƒ(x) = xxminimum funkcji ƒ(x) = xx
pólya random walk constantstała pólya dla błądzenia przypadkowego
bloch-landau constantstała blocha-landau'a
mrb constant, marvin ray burnsstała mrb
porter's constantstała portera
golomb-dickman constantstała golomba-dickmana
gelfond's constantstała gelfonda
conic constant, schwarzschild constantstała conica, stała schwarzschilda
hafner-sarnak-mccurley constant (1)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (1)
hafner-sarnak-mccurley constant (2)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (2)
champernowne constantstała champernowne
inverse of number eowrtotność liczby e
wright constantstała wrighta
machin-gregory serieszereg machina-gregorya
continued fraction constantstała ułamka łańcuchowego
buffon constantstała buffona
euler-gompertz constantstała eulera-gompertza
imaginary numberjednostka urojona
ramanujan nested radicalzagnieżdzony pierwiastek ramanujana
omega constant, lambert w functionstała omega, funkcja w lamberta
beta(3)beta(3)
square root of 5, gauss sumpierwiastek kwadratowy z 5, suma gaussa
prévost constant, reciprocal fibonacci constantstała prévosta, odwrotność stałej fibonacciego
landau-ramanujan constantstała landau'a-ramanujana
embree-trefethen constantstała embree'a-trefethena
verdi's constantstała verdiego
diophantine equations,discrete math,pell's equationrównania diofantyczne,matematyka dyskretna,równanie pell'a
van der pauw method,hall coefficient,hall effectmetoda van der pauwa,współczynnik halla,efekt halla
combinatorics,the problem of pawnskombinatoryka,problem pionków (ang. the problem of pawns)
gelfond-schneider theorem,number theory,transcendental numberstwierdzenie gelfonda-schneidera,teoria liczb,liczby przestępne
chaos theoryteoria chaosu
combinatorictskombinatoryka
information theoryteoria informacji
mathematical analysisanaliza matematyczna
general usage in various math fieldszastosowanie ogólne w różnych dziedzinach matematyki
analytic inequalitiesnierówności analityczne
approximation of functionsprzybliżanie funkcji
discrete structuresstruktury dyskretne
complex analysisanaliza zespolona
geometrygeometria
prime numbersliczby pierwsze
architecture and artarchitektura i sztuka
algebraalgebra
other (unclassified)inne (niesklasyfikowane)
statisticsstatystyka
continued fractionsułamki łańcuchowe
tetration (hyper-4)tetracja (iterowane potęowanie, wieża wykładnicza, hiper-4)
fibonacci numbersliczby fibonacciego
topologytopologia
riemann zeta functionfunkcja dzeta riemanna

Numeral systems#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
binarybinarny
ternarytrójkowy
quaternaryczwórkowy
quinarypiątkowy
senaryszóstkowy
septenarysiódemkowy
nonarydziewiątkowy
undecimaljedenastkowy
duodecimaldwunastkowy
tridecimaltrzynastkowy
tetradecimalczternastkowy
pentadecimalpiętnastkowy
base-17siedemnastkowy
octodecimalosiemnastkowy
base-19dziwiętnastkowy
vigesimaldwudziestkowy
base-21dzuwiestojedynkowy
base-22dzwudziestodwójkowy
trivigesimaldwudziestotrójkowy
tetravigesimaldzwudziestoczwórkowy
base-25dwudziestopiątkowy
hexavigesimaldwudziestoszóstkowy
heptavigesimaldwudziestosiódemkowy
base-28dwudziestoósemkowy
base-29dwudziestodziewiątkowy
trigesimaltrzydziestkowy
base-31trzydziestojedynkowy
duotrigesimaltrzydziestodwójkowy
tritrigesimaltrzydziestotrójkowy
base-34trzydziestoczwórkowy
base-35trzydziestopiątkowy
hexatrigesimaltrzydziestoszóstkowy
base-37trzydziestosiódemkowy
base-38trzydziestoósemkowy
base-39trzydziestodziewiątkowy
quadragesimalczterdziestkowy
base-41czterdzestojedynkowy
base-42czterdzestodwójkowy
base-43czterdzestotrójkowy
base-44czterdzestoczwórkowy
base-45czterdzestopiątkowy
base-46czterdzestoszóstkowy
base-47czterdzestosiódemkowy
base-48czterdzestoósemkowy
base-49czterdzestodziewiątkowy
base-50piędziesiątkowy
base-51piędziesięciojedynkowy
duoquinquagesimalpiędziesięciodwójkowy
base-53piędziesięciotrójkowy
base-54piędziesięcioczwórkowy
base-55piędziesięciopiątkowy
hexaquinquagesimalpiędziesięcioszóstkowy
heptaquinquagesimalpiędziesięciosiódemkowy
octoquinquagesimalpiędziesięcioósemkowy
base-59piędziesięciodziewiątkowy
sexagesimalsześdziesiątkowy
unsexagesimalsześdziesięciojedynkowy
duosexagesimalsześdziesięciodwójkowy
common basespopularne podstawy
all baseswszystkie podstawy

Function#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
x axisoś x
x coordinatewspółrzędna x
y axisoś y
y coordinatewspółrzędna y
y interceptpunkt przecięcia z osią y
zero (of a function)miejsce zerowe funkcji
domain of a functiondziedzina funkcji
functionfunkcja
scatter plotwykres punktowy
rootsmiejsca zerowe
valuewartość
logarithmlogarytm

Other#

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
absolute valuewartość bezwzględna
additiondodawanie
bracketsnawias
collinearwspółliniowy
coordinateswspółrzędne
cube rootpierwiastek sześcienny
difference of squaresróżnica kwadratów
digitcyfra
divisondzielenie
equationrównanie
even numbersliczby parzyste
exponentpower
integerliczba całkowita
irrational numberliczba niewymierna
multiplicationmnożenie
natural numbersliczby naturalne
negative numbersliczby ujemne
odd numbersliczby nieparzyste
percentprocent
positive numbersliczby dodatnie
quadratic equationrównanie kwadratowe
rational expressionwyrażenie wymierne
rational numberliczba wymierna
real numbersliczby rzeczywiste
scientific notationnotacja wykładnicza
sequenceciąg
setzbiór
solutionrozwiązanie
squarekwadratowy
square rootpierwiastek kwadratowy
standard notationnotacja dziesiętna
subtractionodejmowanie
subtrahendodjemnik
surdniewymierna liczba
theoremtwierdzenie
treblepotrójny
triangular numberliczby trójkątne
trinomialtrójmian
triplepotrójny
unequalnierówność
unionsuma zbiorów
vectorwektor
verticalpionowy
wrtpod warunkiem
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.