Search
Math dictionary: english-polish
Tables contain english to polish translation of common math related phrases. Dictionary entries are grouped into functional groups such as geometry, sequences or - even more specialized - related to isosceles triangle etc.

Beta version

BETA TEST VERSION OF THIS ITEM
This online calculator is currently under heavy development. It may or it may NOT work correctly.
You CAN try to use it. You CAN even get the proper results.
However, please VERIFY all results on your own, as the level of completion of this item is NOT CONFIRMED.
Feel free to send any ideas and comments !
⌛ Loading...

Parallelogram

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the parallelogrampole równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku

Algebra

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sophie germain identitytożsamość sophie germain
logarithm of onelogarytm z jeden
arabic numberliczba arabska
factorization (natural numbers only)faktoryzacja (tylko liczby naturalne)
detected number signwykryty znak liczby
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
input data - enter your number you're going to analyze heredane do obliczeń - tutaj wpisz swoją liczbę do analizy
is number evenczy liczba jest parzysta
is number oddczy liczba jest nieparzysta
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
is it negative numberczy to liczba ujemna
is it positive numberczy to liczba dodatnia
is it real numberczy to liczba rzeczywista
is it natural numberczy to liczba naturalna
is it integer numberczy to liczba całkowita
carryprzeniesienie
decimal single-column result(carry included)dziesiętnie sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
decimal single-column result(no carry)dziesiętnie sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
given numberspodane liczby
financial (cash counting)finanse
columnar additiondodawane pisemne
ciphers after commacyfr po przecinku
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
fill with zeros up todopełnij zerami do
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
cipher manipulationobcinanie i doklejanie cyfr
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
logarithm of baselogarytm z podstawy
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
difference of a cubsróżnica sześcianów
cube of a differencesześcian różnicy
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
cube of a sumsześcian sumy
the multiplication by onemnożenie przez jeden
roman and arabic numbers - enter your number hereliczby rzymskie i arabskie - tutaj wprowadź swoją liczbę
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
number in wordsliczba słownie
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
parityparzystość
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
recognized number typesrozpoznane rodzaje liczb
power of powerpotęga potęgi
results - what we can say about your numberwyniki - co możemy powiedzieć o twojej liczbie
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
number in words (whole number at once)liczba słownie (jako całość)
number in words (digit by digit)liczba słownie (cyfra po cyfrze)
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
number as fractionliczba jako ułamek zwykły
number as decimalliczba dziesiętnie
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
primary school studentuczeń podstawówki
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
number, which you entered abovewprowadzona liczba
show single-column addition resultcarry not includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnybez dodawania przeniesienia
square of differencekwadrat różnicy
roman numberliczba rzymska
single-column result(carry included)sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
roman numbers can contain only i, v, x, l, c, d, m charactersliczby rzymskie mogą zawierać jedynie znaki: i, v, x, l, c, d, m
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników
single-column result(no carry)sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
show me all you gotpokaż wszystko co się da
show single-column addition resultcarry includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnyrazem z przeniesieniem
show carrypokaż przeniesienie
simple additionproste dodawanie
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie
the commutativity of additionprzemienność dodawania
the associative of additionłączność dodawania
the associative of multiplicationłączność mnożenia
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
square of sumkwadrat sumy
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
the addition of zerododawanie zera
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
sum of a cubessuma sześcianów
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
the multiplication by zeromnożenie przez zero
various number formsróżne postacie liczby
your numbertwoja liczba
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Renctangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rectanglepole prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
oblongprostokąt
rectangleprostokąt
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta

Logarithms: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm of onelogarytm z jeden
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie

Function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
domain of a functiondziedzina funkcji
logarithmlogarytm
functionfunkcja
rootsmiejsca zerowe
scatter plotwykres punktowy
valuewartość
x axisoś x
x coordinatewspółrzędna x
y axisoś y
y coordinatewspółrzędna y
y interceptpunkt przecięcia z osią y
zero (of a function)miejsce zerowe funkcji

Large numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
quattuordecilliardkwatrodecyliard
show allpokaż wszystko
milliardmiliard
billionbilion
billiardbiliard
naming system to use (so called scale)stosowane nazewnictwo (tzw. skala)
long scale (e.g. poland)skala krótka (np. polska)
quadrillionkwadrylion
quadrilliardkwadryliard
quintillionkwintylion
quintilliardkwintyliard
sextillionsekstylion
sextilliardsekstyliard
septillionseptylion
septilliardseptyliard
octillionoktylion
octilliardoktyliard
nonillionnonylion
nonilliardnonyliard
decilliondecylion
decilliarddecyliard
short scale (e.g. usa)skala krótka (np. usa)
namenazwa
duodecillionduodecylion
duodecilliardduodecyliard
centilliardcentyliard
centillioncentylion
quattuordecillionkwatrodecylion
millionmilion
quindecillionkwindecylion
quindecilliardkwindecyliard
sexdecillionseksdecylion
sexdecilliardseksdecyiard
septendecillionseptendecylion
septendecilliardseptendecyliard
octodecillionoktodecyion
octodecilliardoktodecyliard
novemdecillionnovemdecylion
novemdecilliardnovemdecyliard
octogilliardoktogiliard
octogillionoktogilion
quadragilliardkwadragiliard
quadragillionkwadragilion
undecilliardundecyliard
thausandtysiąc
undecillionundecylion
tricilliardtrycyliard
tredecilliardtredecyliard
tredecilliontredecylion
tricilliontrycylion
trilliardtryliard
trilliontrylion
value as decimal numberwartość w postaci dziesiętnej
value as power of 10 numberwartość jako potęga liczby 10
vigintilliardvigintiliard
vigintillionvigintilion
zeroszer

Exponentiation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
power of powerpotęga potęgi
inverse squareodwrotność kwadratu
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
inverse cubeodwrotność sześcianu
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Exponentiation: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
power of powerpotęga potęgi
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym

Exponentiation: common exponents

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi

Exponentiation: one rules

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
one to any powerjeden do dowolnej potęgi

Exponentiation: power and root relation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi

Exponentiation: zero rules

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Fractions

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the first method of comparison (common denominator)porównanie metodą i (doprowadzenie do wspólnego mianownika)
decimalułamek dziesiętny
additiondodawanie
about your fractiono twoim ułamku
becauseponieważ
adddodaj
the denominator of first fraction ismianownik pierwszego ułamka jest
enter fraction herewpisz ułamek
denominatormianownik
divisiondzielenie
enter fraction (number)podaj ułamek (liczbę)
diagram showing how to add (subtract) two fractionsschemat pokazujący jak dodać (odjąć) dwa ułamki
inputs data - the fractions, which you're going to comparedane do obliczeń - ułamki, które chcesz porównać
reductions (simplyfing)skracanie
lowest common denominatornajmniejszy wspólny mianownik
inputs data - fraction, which you're going to exploredane do obliczeń - ułamek, który chcesz zbadać
numeratorlicznik
mixed fractionułamek mieszany
improper fractionułamek niewłaściwy
fraction barkreska ułamkowa
fractionułamek zwykły
first fractionpierwszy ułamek
equal proper simplest fractionpostać właściwa skrócona ułamka
factors groupedczynniki w grupach
input fractionsułamki do obliczeń
how to check if given fractions are equaljak sprawdzić czy dwa ułamki są identyczne
how to compute the difference beetwen fractionsjak policzyć różnicę między ułamkami
factorization of numerator and denominatorrozkład licznika i mianownika na czynniki
multiplicationmnożenie
is bigger than second onejest większy niż drugi
is smaller than second onejest mniejszy niż drugi
fractions differ byułamki różnią się od siebie o
equal improper fraction(top-heavy fraction)postać niewłaściwa ułamka
operationdziałanie
operationsdziałania
fraction you enteredpodany ułamek
fraction, which you're going to invertułamek, który chcesz odwrócić
input number is zero. inverse does not existpodana liczba to zero. nie istnieje liczba odwrotna do zera
equal proper fractionpostać właściwa ułamka
lowermniejszy
greaterwiększy
factorsczynniki
your fractions are not equal (have different values), becausepodane ułamki są różne (mają inne wartości), ponieważ
result - which fraction is greater (lower)wynik - który ułamek jest większy (mniejszy)
result - difference beetwen fractions step by stepwynik - różnica między ułamkami krok po kroku
reductions step-by-stepskracanie krok-po-kroku
result - fraction inverse step by stepwynik - odwrotność ułamka krok po kroku
summary - add (subract) step by steppodsumowanie - dodawanie (odejmowanie) ułamków krok po kroku
step i: remove whole parts (if exists)krok i: włącz część całkowitą do ułamka (jeśli występuje)
simplestpostać skrócona maksymalnie
results - informations about your fractionwyniki - informacje na temat podanego ułamka
second fractiondrugi ułamek
results - operations performed on given fractionswyniki - działania wykonane na podanych ułamkach
result - why this fraction is greater (lower)wynik - dlaczego ten ułamek jest większy (mniejszy)
simple conversionsproste przekształcenia
stepskroki
subtractionodejmowanie
step iii: convert improper fraction to mixed number (if needed)krok iii: wyciągnij część całkowitą (jeśli potrzeba)
step ii: invert fractionkrok ii: odwróć ułamek
subtractodejmij
summarypodsumowanie
the numerator of first fraction islicznik pierwszego ułamka jest
the second method of comparison (common numerator)porównanie metodą ii (doprowadzenie do wspólnego licznika)
they have different signsmają one różne znaki
this fraction cannot be converted to "top heavy"nie da się - ten ułamek nie ma postaci niewłaściwej
this fraction is already "top heavy"ten ułamek jest już w postaci niewłaściwej
vulgar fractionułamek zwykły
whole numberliczba całkowita
your fraction (number) to invertułamek (liczba), którą chcesz odwrócić
your fractions are equal (have the same value), becausepodane ułamki sa identyczne (mają taką samą wartość), ponieważ

Geometric progression (sequence)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego

Arithmetic progression (sequence)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz

Isosceles triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego

Equilateral triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego

Decimal logarithm

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Geometry (2D)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
spaceprzestrzeń
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
area of the squarepole kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
segmentodcinek koła
area of the trapezoidpole trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
area of the trianglepole trójkąta
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the triangleobwód trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
disk radiuspromień koła
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
scaleskala
abscissaoś odciętych
acute triangletrójkąt ostrokątny
altitudewysokość
anglekąt
angle bisectordwusieczna kata
apexwierzchołek
arcłuk
axis
axis of symmetryoś symetrii
basepodstawa
chordcięciwa
circlekoło
circumferenceobwód koła
conestożek
diameterśrednica
secantsieczna
parallel linesproste równoległe
parallelogramrównoległobok
polygonwielokąt
equiangular triangletrójkąt równoboczny
quadrangleczworokąt
radiuspromień
rectangleprostokąt
rhombusromb
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
shapekształt
sidekrawędź
similarfigury podobne
slopenachylenie
oblongprostokąt
isoscelestriangletrójkąt równoramienny
hypotenuseprzeciwprostokątna
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
straight anglekat półpełny
surface area of the diskpole koła
trapeziumtrapez
triangletrójkąt
vertexwierzchołek
widthszerokość

Disk and circle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
segmentodcinek koła
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk radiuspromień koła
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
circlekoło
circumferenceobwód koła
radiuspromień
surface area of the diskpole koła

Logarithm properties

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
logarithm of onelogarytm z jeden
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm of baselogarytm z podstawy
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie

Circumference of shapes

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
circumference of the squareobwód kwadratu
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
circumference of the triangleobwód trójkąta
disk circumferenceobwód koła
circumference of the rhombusobwód rombu
circumference of the rectangleobwód prostokąta
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the rhombus sidedługość boku rombu
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta

Short multiplication formulas: formulas with cube of a numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube of a differencesześcian różnicy
cube of a sumsześcian sumy
difference of a cubsróżnica sześcianów
sum of a cubessuma sześcianów

Other

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rational numberliczba wymierna
absolute valuewartość bezwzględna
real numbersliczby rzeczywiste
bracketsnawias
additiondodawanie
scientific notationnotacja wykładnicza
cube rootpierwiastek sześcienny
collinearwspółliniowy
coordinateswspółrzędne
setzbiór
equationrównanie
difference of squaresróżnica kwadratów
digitcyfra
divisondzielenie
square rootpierwiastek kwadratowy
multiplicationmnożenie
even numbersliczby parzyste
exponentpower
integerliczba całkowita
irrational numberliczba niewymierna
subtrahendodjemnik
quadratic equationrównanie kwadratowe
positive numbersliczby dodatnie
percentprocent
odd numbersliczby nieparzyste
natural numbersliczby naturalne
negative numbersliczby ujemne
treblepotrójny
solutionrozwiązanie
sequenceciąg
rational expressionwyrażenie wymierne
trinomialtrójmian
subtractionodejmowanie
standard notationnotacja dziesiętna
squarekwadratowy
surdniewymierna liczba
theoremtwierdzenie
triangular numberliczby trójkątne
triplepotrójny
unequalnierówność
unionsuma zbiorów
vectorwektor
verticalpionowy
wrtpod warunkiem

Natural logarithm

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Numeral systems

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
base-35trzydziestopiątkowy
all baseswszystkie podstawy
hexatrigesimaltrzydziestoszóstkowy
binarybinarny
base-59piędziesięciodziewiątkowy
base-55piędziesięciopiątkowy
base-54piędziesięcioczwórkowy
base-53piędziesięciotrójkowy
base-51piędziesięciojedynkowy
base-50piędziesiątkowy
base-49czterdzestodziewiątkowy
base-48czterdzestoósemkowy
base-17siedemnastkowy
base-47czterdzestosiódemkowy
base-19dziwiętnastkowy
base-46czterdzestoszóstkowy
base-21dzuwiestojedynkowy
base-22dzwudziestodwójkowy
base-45czterdzestopiątkowy
base-44czterdzestoczwórkowy
base-25dwudziestopiątkowy
base-43czterdzestotrójkowy
base-42czterdzestodwójkowy
base-28dwudziestoósemkowy
base-29dwudziestodziewiątkowy
base-41czterdzestojedynkowy
base-31trzydziestojedynkowy
base-39trzydziestodziewiątkowy
base-38trzydziestoósemkowy
base-34trzydziestoczwórkowy
base-37trzydziestosiódemkowy
tridecimaltrzynastkowy
quaternaryczwórkowy
common basespopularne podstawy
duotrigesimaltrzydziestodwójkowy
quadragesimalczterdziestkowy
duosexagesimalsześdziesięciodwójkowy
heptavigesimaldwudziestosiódemkowy
hexavigesimaldwudziestoszóstkowy
octoquinquagesimalpiędziesięcioósemkowy
heptaquinquagesimalpiędziesięciosiódemkowy
hexaquinquagesimalpiędziesięcioszóstkowy
octodecimalosiemnastkowy
pentadecimalpiętnastkowy
nonarydziewiątkowy
duoquinquagesimalpiędziesięciodwójkowy
duodecimaldwunastkowy
tetravigesimaldzwudziestoczwórkowy
quinarypiątkowy
senaryszóstkowy
ternarytrójkowy
sexagesimalsześdziesiątkowy
septenarysiódemkowy
tetradecimalczternastkowy
trigesimaltrzydziestkowy
tritrigesimaltrzydziestotrójkowy
trivigesimaldwudziestotrójkowy
undecimaljedenastkowy
unsexagesimalsześdziesięciojedynkowy
vigesimaldwudziestkowy

Math constants

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conway constantstała conwaya
riemann zeta functionfunkcja dzeta riemanna
possible definition or way of calculationmożliwa definicja lub sposób obliczania
approximated valueprzybliżona wartość
example usage or connotationsprzykładowe użycie lub powiązania
known at least sinceznana od co najmniej
number of known digits after the point(state on 2019)liczba znanych miejsc po przecinku(stan na 2019)
fibonacci numbersliczby fibonacciego
continued fractionsułamki łańcuchowe
other (unclassified)inne (niesklasyfikowane)
algebraalgebra
architecture and artarchitektura i sztuka
prime numbersliczby pierwsze
geometrygeometria
de bruijn-newman's constantstała de bruijna-newmana
complex analysisanaliza zespolona
discrete structuresstruktury dyskretne
approximation of functionsprzybliżanie funkcji
analytic inequalitiesnierówności analityczne
general usage in various math fieldszastosowanie ogólne w różnych dziedzinach matematyki
mathematical analysisanaliza matematyczna
number theoryteoria liczb
number theory,mersenne primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby martensa (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,twin primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby bliźniacze (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,prime quadruplet (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby czworacze (rodzaj liczb pierwszych)
combinatorics,low-dimensional topologykombinatoryka,topologia niskowymiarowa
fractalsfraktale
arithmetic–geometric meanśrednia arytmetyczno-geometryczna
information theoryteoria informacji
number theory,heapsort algorithm (computer science)teoria liczb,sortowanie przez kopcowanie (informatyka)
chaos theory,dynamical systems (mathematics)teoria chaosu,układy dynamiczne (matematyka)
combinatorictskombinatoryka
chaos theoryteoria chaosu
architecture (for aesthetic reasons)architektura (dla względów estetycznych)
gelfond-schneider theorem,number theory,transcendental numberstwierdzenie gelfonda-schneidera,teoria liczb,liczby przestępne
ancient timesczasy starożytne
combinatorics,the problem of pawnskombinatoryka,problem pionków (ang. the problem of pawns)
diophantine equations,discrete math,pell's equationrównania diofantyczne,matematyka dyskretna,równanie pell'a
gauss-kuzmin-wirsing constantstała: gaussa-kuzmina-wirsinga
fransen-robinson constantstała fransena-robinsona
embree-trefethen constantstała embree'a-trefethena
fractal dimension of the apollonian packing of circleswymiar fraktalny dla apollońskiego upakowania kręgów
infinite tetration of inieskonczona tetracja i
fractal dimension of the cantor setwymiar fraktalny dla zbioru cantora
inverse of π numberodwrotność liczby π
flajolet-richmond constantstała flajoleta-richmonda
liebs square ice constantstała lieba kostek lodu
i to i-th poweri do potęgi i-tej potęgi
landau-ramanujan constantstała landau'a-ramanujana
hyperbolic tangent of 1tangens hiperboliczny z 1
chebyshev constantstała czebyszewa
mkb constantstała mkb
cube root of 2, delian constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała deliańska
prévost constant, reciprocal fibonacci constantstała prévosta, odwrotność stałej fibonacciego
generalized continued fraction of iułamek łańcuchowy z i
double factorial constantstała silni podwójnej
madelung constant 2druga stała madelunga
raabes formulawzór raabego
beta(3)beta(3)
artin's constantstałą artina
omega constant, lambert w functionstała omega, funkcja w lamberta
murata constantstała murata
paris constantstała parisa
golden anglezłoty kąt
lebesgue constant l2pierwsza stała lebesgua
ramanujan nested radicalzagnieżdzony pierwiastek ramanujana
area of the mandelbrot fractalpole fraktalu mandelbrota
exponential factorial constantstała silni wykładniczej
goh-schmutz constantstała goha-schmutza
bernsteins constantstała bernsteinsa
fibonacci factorial constantstała silni fibonacciego
kepler-bouwkamp constantstała keplera-bouwkampa
komornik-loreti constantstała komornika-loretia
bronze ratiobrązowy podział
disk coveringpokrycie koła
gelfond-schneider constantstała gelfonda-schneidera
khinchin-lévy constant (gamma)stała chinczyna-lévego (gamma)
khinchin-lévy constant (beta)stała chinczyna-lévego (beta)
chi function, hyperbolic cosine integralfunkcja chi, hiperboliczny kosinus całkowy
imaginary numberjednostka urojona
favard constantstała favarda
euler-gompertz constantstała eulera-gompertza
buffon constantstała buffona
lochs constantstała lochsa
area bounded by the eccentric rotation of reuleaux trianglepowierzchnia zakreślona obrotem mimośrodowym trójkąta reuleaux
carefree constantstała carefreea
connective constantstała spójników zdaniowych
favard constant k1, wallis productstała favarda k1, iloczyn wallisa
continued fraction constantstała ułamka łańcuchowego
machin-gregory serieszereg machina-gregorya
kasner numberliczba kasnera
inverse of number eowrtotność liczby e
champernowne constantstała champernowne
area of the regular hexagon with side equal to 1powierzchnia sześcianu foremnego o boku 1
feller-tornier constantstała fellera-torniera
baxter's four-coloring constantstała baxtera dla problemu czterech kolorów
hafner-sarnak-mccurley constant (2)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (2)
devicci's tesseract constantstała devicciego
niven's constantstała nivena
hermite constantstała hermita
prouhet-thue-morse constantstała prouheta-thuea-morsea
pell constantstała pella
laplace limitgranica laplacea
hall-montgomery constantstała halla-montgomerego
hafner-sarnak-mccurley constant (1)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (1)
beta(1)beta(1)
heath-brown-moroz constantstała heatha-browna-moroza
module of infinite tetration of iwartość bezwględna z nieskonczonej tetracji liczby i
primorial constant, sum of the product of inverse of primessuma iloczynu odwrotności liczb pierwszych
plouffe's gamma constantstała plouffe'a (gamma)
plouffe's a constantstała plouffe's (a)
factorial(i)i silnia
conic constant, schwarzschild constantstała conica, stała schwarzschilda
gelfond's constantstała gelfonda
golomb-dickman constantstała golomba-dickmana
minkowski-siegel mass constantstała masowa minkowskiego-siegela
porter's constantstała portera
common symboltypowe oznaczenie
baker constantstała bakera
kempner-reihe kempner serie(0)zerowy wyraz szeregu kempnera-reiha kempnera
lebesgue constantstała lebesgue'a
2nd du bois-reymond constantdruga stała du boisa-reymonda
lüroth constantstała lürotha
foias constant (α)stała foiasa (α)
foias constant (β)stała foiasa (β)
nielsen-ramanujan constantstała nielsena-ramanujana
natural logarithm of 2logarytm naturalny z 2
mrb constant, marvin ray burnsstała mrb
kneser-mahler polynomial constantstała wielomianu knesera-mahlera
golden spiralzłota spirala
bloch-landau constantstała blocha-landau'a
pólya random walk constantstała pólya dla błądzenia przypadkowego
minimum value of function ƒ(x) = xxminimum funkcji ƒ(x) = xx
nested radical s5zagnieżdzony pierwiastek s5
ramanujan-forsyth seriesszereg ramanujana-forsytha
alladi-grinstead constantstała alladiego-grinsteada
reciprocal of the euler-mascheroni constantodwrotność stałej eulera-mascheroniego
lebesgue constant (interpolation)stała lebesgue'a (przybliżenie)
exp.gamma, barnes g-functionexp.gamma, g-funkcja barnesa
euler totient constantstała funkcji tocjent
fourth root of fivepierwiastek czwartego stopnia z pięciu
area of ford circlepole okręgu forda
magic anglekąt magiczny
glaisher-kinkelin constantstała glaishera-kinkelina
lévy constant (2)stała lévyego (2)
fractal dimension of the koch snowflakewymiar fraktalny dla krzywej kocha
froda constantstała froda
john constantstała johna
cube root of 1pierwiastek sześcienny z 1
liouville numberliczba liouville'a
lower limit of tetrationdolna granica tetracji
gieseking-konstante constantstała giesekinga-konstante'a
median of the gumbel distributionmediana rozkładu gumbela
musical interval between each half toneinterwał pomiędzy dwoma półtonami muzycznymi
ioachimescu constantstała ioachimescu'ego
masser-gramain constantstała massera-gramaina
carlson-levin constantstała carlsona-levina
backhouse's constantstała backhousesa
gibbs constantstała gibbsa
copeland-erdős constantstała copelanda-erdősa
fractal dimension of the boundary of the dragon curvewymiar fraktalny dla obwodu smoka heighwaya
grothendieck constantstała grothendiecka
hausdorff dimensionwymiar hausdorffa
mills' constantstała millsa
hermite-ramanujan constantstała hermita-ramanujana
khinchin harmonic meanśrednia harmoniczna chinczyna
cahens constantstała cahensa
chaitin's constantstała chaitina
viswanath constantstała viswanatha
the value of riemman zeta function in point 6wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 6
the value of riemman zeta function in point 5wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 5
square root of the number epierwiastek kwadratowy z liczby e
square root of 2, pythagoras constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała pitagorasa
the ratio of a square and circle circumscribedstosunek kwadratu i okręgu opisanego
the pi number, ludolfine, archimedes numberliczba pi, ludolfina, liczba archimedesa
tetration (hyper-4)tetracja (iterowane potęowanie, wieża wykładnicza, hiper-4)
the e number, euler's number, neper's numberliczba e, liczba eulera, liczba nepera
the value of digamma function in point 1/4wartość funkcji digamma w punkcie 1/4
the value of gamma function in point 1/4wartość funkcji gamma w punkcie 1/4
the value of riemman zeta function in point 4wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 4
silver root, tutte-beraha constantsrebrny pierwiastek, stała tutte'a-beraha
rényi's parking constantstała rényia parkinga
square root of ipierwiastek kwadratowy z i
steiner number, iterated exponential constantliczba steinera
spiral of theodorusślimak teodorosa
taniguchi constantstała taniguchi
stephens constantstała stephensa
statisticsstatystyka
robbins constantstała robbinsa
the euler-mascheroni constantstała eulera-mascheroniego
sarnak constantstała sarnaka
the khinchin's constantstała chinczyna
the apéry's constantstała apéry'ego
tetranacci constantstała tetranacciego
silverman constantstała silvermana
the first feigenbaum's constantpierwsza stała feigenbauma
the second feigenbaum's constantdruga stała feigenbauma
the catalan's constantstała catalana
the value of riemman zeta function in point 2wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 2
square root of tau × epierwiastek kwadratowy z tau × e
square root of 2πpierwiastek kwadratowy z 2π
the stała legendre's constantstała legendre'a
the sierpiński's constantstała sierpińskiego
the twin primes constantstała liczb pierwszych bliźniaczych
salem number, lehmer's conjectureliczba salem, hipoteza lehmera
square root of 5, gauss sumpierwiastek kwadratowy z 5, suma gaussa
smarandache constantstała smarandacha
the gauss's constantstała gaussa
the erdős-borwein's constantstała erdősa-borweina
specjal functions,the zero of logarithmic integral functionfunkcje specjalne,miejsce zerowe logarytmu całkowego
silver ratiosrebrny podział
solution of the equationrozwiązanie równania
solutions of below equation are realrozwiązania poniższego równania są rzeczywiste
wright constantstała wrighta
typical namesspotykane nazwy
twice the pi numberdwukrotość liczby pi
topologytopologia
tribonacci constantstała tribonacciego
time constantstała czasowa
timesrazy
theodorus constantstała theodorusa
trott constantstała trotta
weierstrass constantstała weierstrassa
van der pauw method,hall coefficient,hall effectmetoda van der pauwa,współczynnik halla,efekt halla
universal parabolic constantuniwersalna stała paraboliczna
value of gamma function of 3/4wartość funkcji gamma dla 3/4
van der pauw constantstała van der pauwa
vardi constantstała vardiego
verdi's constantstała verdiego
volume of reuleaux tetrahedronobjętość czworościanu reuleaux
wallis constantstała wallisa
π squaredπ do kwadratu
π to e-th powerπ do potęgi e-tej
π to π-ith powerπ do π-tej potęgi

Numerical sequences

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu

Number e as sequence limit

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Number e

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Statistics

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimalsystem dziesiętny
minimal numbernajmniejsza liczba
averageśrednia
medianmediana
approximationprzybliżenie
hexadecimalsystem szesnastkowy
maximal numbernajwiększa liczba
numbers in words (whole number at once)liczby słownie (jako całość)
the numbers sorted in ascending orderliczby posortowane w kolejności rosnącej
numbers used to compute medianliczby użyte do obliczenia mediany
octalsystem ósemkowy
sumsuma
numbers in words (digit by digit)liczby słownie (cyfra po cyfrze)
standard normal distributionstandaryzowany rozkład normalny
standard deviationodchylenie standardowe
the numbers sorted in descending orderliczby posortowane w kolejności malejącej
variablezmienna
variancewariancja
what else can we calculate about your numbersco więcej możemy policzyć na podstawie podanych liczb

Short multiplication formulas: formulas with higher powers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
sophie germain identitytożsamość sophie germain
sum of a fifth powerssuma piątych potęg

Rhombus

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rhombuspole rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
rhombusromb

Properties of algebra operations

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the addition of zerododawanie zera
the associative of additionłączność dodawania
the associative of multiplicationłączność mnożenia
the commutativity of additionprzemienność dodawania
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
the multiplication by onemnożenie przez jeden
the multiplication by zeromnożenie przez zero

Prime numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
this feature works for smaller numbers onlydziała tylko dla mniejszych liczb
enter numberwpisz liczbę
1 is not prime by definition1 nie jest liczbą pierwszą z definicji
results - found factors goes herewyniki - tu pojawi się lista znalezionych czynników
grouped factorspogrupowane czynniki
gcd prime factorsnwd rozłożony na czynniki
greatest common divisor (gcd)największy wspólny dziennik (nwd)
enter numberswpisz liczby
factorizationfaktoryzacja (rozkład na czynniki pierwsze)
optional (leave empty)nie wymagany (zostaw puste)
no common divisor for that set of numberste liczby nie mają wspólnych dzielników
is primeczy to liczba pierwsza
inputs data - number, which you're going to factorizedane do obliczeń - liczba, którą chcesz rozłożyć na czynniki pierwsze
lcm prime factorsnww rozłożony na czynniki
least common multiple (lcm)najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)
if you need only 2 numbers - just leave 3rd field emptyjeśli potrzebujesz tylko 2 liczby - po prostu zostaw trzecie okienko puste
lower primesniższe liczby pierwsze
higher primeswyższe liczby pierwsze
no, it is not primenie, ta liczba nie jest pierwsza
processing time (performance)czas obliczeń
subsequent dividing (prime factors)kolejne dzielenia
wrong number herezła liczba
yes, it is primetak, to liczba pierwsza

Short multiplication formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników
cube of a sumsześcian sumy
cube of a differencesześcian różnicy
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
difference of a cubsróżnica sześcianów
sophie germain identitytożsamość sophie germain
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
square of differencekwadrat różnicy
square of sumkwadrat sumy
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
sum of a cubessuma sześcianów

Short multiplication formulas: formulas with square of a numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of differencekwadrat różnicy
square of sumkwadrat sumy

Short multiplication formulas: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników

Short multiplication formulas: three terms

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²

Square

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the squarepole kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej

Stereometry

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conestożek
solidtrójwymiarowy
spaceprzestrzeń
spheresfera
volumeobjętość

Surface areas of plane shapes

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the squarepole kwadratu
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
height of the trianglewysokość trójkąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
area of the trianglepole trójkąta
disk radiuspromień koła
height of the trapezoidwysokość trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
area of the trapezoidpole trapezu
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
length of the square sidedługość boku kwadratu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
surface area of the diskpole koła

Trapezoid

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the trapezoidpole trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
trapeziumtrapez

Triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
area of the trianglepole trójkąta
acute triangletrójkąt ostrokątny
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
isoscelestriangletrójkąt równoramienny
equiangular triangletrójkąt równoboczny
circumference of the triangleobwód trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
triangletrójkąt

Trigonometry

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosinecosinus
sinesinus
tangenttangens
trigonometrytrygonometria
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.