Math dictionary: english-polish
Tables contain english to polish translation of common math related phrases. Dictionary entries are grouped into functional groups such as geometry, sequences or - even more specialized - related to isosceles triangle etc.

Beta version

BETA TEST VERSION OF THIS ITEM
This online calculator is currently under heavy development. It may or it may NOT work correctly.
You CAN try to use it. You CAN even get the proper results.
However, please VERIFY all results on your own, as the level of completion of this item is NOT CONFIRMED.
Feel free to send any ideas and comments !
⌛ Loading...

Trapezoid

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the trapezoidpole trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
trapeziumtrapez

Algebra

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube of a sumsześcian sumy
logarithm of onelogarytm z jeden
arabic numberliczba arabska
factorization (natural numbers only)faktoryzacja (tylko liczby naturalne)
detected number signwykryty znak liczby
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
input data - enter your number you're going to analyze heredane do obliczeń - tutaj wpisz swoją liczbę do analizy
is number evenczy liczba jest parzysta
is number oddczy liczba jest nieparzysta
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
is it negative numberczy to liczba ujemna
is it positive numberczy to liczba dodatnia
is it real numberczy to liczba rzeczywista
is it natural numberczy to liczba naturalna
is it integer numberczy to liczba całkowita
carryprzeniesienie
decimal single-column result(carry included)dziesiętnie sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
decimal single-column result(no carry)dziesiętnie sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
given numberspodane liczby
financial (cash counting)finanse
columnar additiondodawane pisemne
ciphers after commacyfr po przecinku
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
fill with zeros up todopełnij zerami do
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
cipher manipulationobcinanie i doklejanie cyfr
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
difference of a cubsróżnica sześcianów
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
cube of a differencesześcian różnicy
logarithm of baselogarytm z podstawy
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
cubic root (degree 3)pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia)
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
roman and arabic numbers - enter your number hereliczby rzymskie i arabskie - tutaj wprowadź swoją liczbę
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
number in wordsliczba słownie
n-th rootpierwiastek n-tego stopnia
parityparzystość
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
recognized number typesrozpoznane rodzaje liczb
results - what we can say about your numberwyniki - co możemy powiedzieć o twojej liczbie
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
number in words (whole number at once)liczba słownie (jako całość)
number in words (digit by digit)liczba słownie (cyfra po cyfrze)
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
number as fractionliczba jako ułamek zwykły
power of powerpotęga potęgi
number as decimalliczba dziesiętnie
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny
number, which you entered abovewprowadzona liczba
primary school studentuczeń podstawówki
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
the commutativity of additionprzemienność dodawania
root degreestopień pierwiastka
roman numberliczba rzymska
roman numbers can contain only i, v, x, l, c, d, m charactersliczby rzymskie mogą zawierać jedynie znaki: i, v, x, l, c, d, m
root argumentliczba podpierwiastkowa
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
show carrypokaż przeniesienie
root resultwynik pierwiastkowania
root from productpierwiastek z iloczynu
root from fractionpierwiastek z ułamka
sophie germain identitytożsamość sophie germain
simple additionproste dodawanie
show me all you gotpokaż wszystko co się da
show single-column addition resultcarry not includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnybez dodawania przeniesienia
show single-column addition resultcarry includedpokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnyrazem z przeniesieniem
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników
single-column result(no carry)sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia)
square of sumkwadrat sumy
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of differencekwadrat różnicy
single-column result(carry included)sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem)
various number formsróżne postacie liczby
the multiplication by onemnożenie przez jeden
sum of a cubessuma sześcianów
the associative of multiplicationłączność mnożenia
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie
the addition of zerododawanie zera
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
square root (degree 2)pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia)
the associative of additionłączność dodawania
the multiplication by zeromnożenie przez zero
your numbertwoja liczba
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
area of the trianglepole trójkąta
acute triangletrójkąt ostrokątny
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
isoscelestriangletrójkąt równoramienny
equiangular triangletrójkąt równoboczny
circumference of the triangleobwód trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
triangletrójkąt

Logarithms: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm of onelogarytm z jeden
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie

Function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
domain of a functiondziedzina funkcji
logarithmlogarytm
functionfunkcja
rootsmiejsca zerowe
scatter plotwykres punktowy
valuewartość
x axisoś x
x coordinatewspółrzędna x
y axisoś y
y coordinatewspółrzędna y
y interceptpunkt przecięcia z osią y
zero (of a function)miejsce zerowe funkcji

Large numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
quattuordecilliardkwatrodecyliard
show allpokaż wszystko
milliardmiliard
billionbilion
billiardbiliard
naming system to use (so called scale)stosowane nazewnictwo (tzw. skala)
long scale (e.g. poland)skala krótka (np. polska)
quadrillionkwadrylion
quadrilliardkwadryliard
quintillionkwintylion
quintilliardkwintyliard
sextillionsekstylion
sextilliardsekstyliard
septillionseptylion
septilliardseptyliard
octillionoktylion
octilliardoktyliard
nonillionnonylion
nonilliardnonyliard
decilliondecylion
decilliarddecyliard
short scale (e.g. usa)skala krótka (np. usa)
namenazwa
duodecillionduodecylion
duodecilliardduodecyliard
centilliardcentyliard
centillioncentylion
quattuordecillionkwatrodecylion
millionmilion
quindecillionkwindecylion
quindecilliardkwindecyliard
sexdecillionseksdecylion
sexdecilliardseksdecyiard
septendecillionseptendecylion
septendecilliardseptendecyliard
octodecillionoktodecyion
octodecilliardoktodecyliard
novemdecillionnovemdecylion
novemdecilliardnovemdecyliard
octogilliardoktogiliard
octogillionoktogilion
quadragilliardkwadragiliard
quadragillionkwadragilion
undecilliardundecyliard
thausandtysiąc
undecillionundecylion
tricilliardtrycyliard
tredecilliardtredecyliard
tredecilliontredecylion
tricilliontrycylion
trilliardtryliard
trilliontrylion
value as decimal numberwartość w postaci dziesiętnej
value as power of 10 numberwartość jako potęga liczby 10
vigintilliardvigintiliard
vigintillionvigintilion
zeroszer

Exponentiation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
power of powerpotęga potęgi
inverse squareodwrotność kwadratu
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
inverse cubeodwrotność sześcianu
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
one to any powerjeden do dowolnej potęgi
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Exponentiation: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
division of powers with common basedzielenie potęg o tej samej podstawie
division of powers with common exponentdzielenie potęg o tym samym wykładniku
multiplication of powers with common basemnożenie potęg o tej samej podstawie
multiplication of powers with common exponentmnożenie potęg o tym samym wykładniku
power of powerpotęga potęgi
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
power with natural exponentpotęga o wykładniku naturalnym
power with negative exponentpotęga o wykładniku ujemnym
power with rational exponentpotęga o wykładniku wymiernym

Exponentiation: common exponents

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
cube of the number (raise to third power)sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi)
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
inverse cubeodwrotność sześcianu
inverse squareodwrotność kwadratu
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
square of the number (raise to second power)kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi)
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi

Exponentiation: one rules

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to first powerdowolna liczba do pierwszej potęgi
fraction inverse in exponentiation formodwrotność ułamka jako potęga
number inverse in exponentiation formodwrotność liczby jako potęga
one to any powerjeden do dowolnej potęgi

Exponentiation: power and root relation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cubic root in exponentiation formpierwiastek sześcienny w postaci potęgi
power to root conversionzamiana potęgi na pierwiastek
square root in exponentiation formpierwiastek kwadratowy w postaci potęgi

Exponentiation: zero rules

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any number to power zerodowolna liczba do zerowej potęgi
zero to any powerzero do dowolnej potęgi

Fractions

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the first method of comparison (common denominator)porównanie metodą i (doprowadzenie do wspólnego mianownika)
decimalułamek dziesiętny
additiondodawanie
about your fractiono twoim ułamku
becauseponieważ
adddodaj
the denominator of first fraction ismianownik pierwszego ułamka jest
enter fraction herewpisz ułamek
denominatormianownik
divisiondzielenie
enter fraction (number)podaj ułamek (liczbę)
diagram showing how to add (subtract) two fractionsschemat pokazujący jak dodać (odjąć) dwa ułamki
inputs data - the fractions, which you're going to comparedane do obliczeń - ułamki, które chcesz porównać
reductions (simplyfing)skracanie
lowest common denominatornajmniejszy wspólny mianownik
inputs data - fraction, which you're going to exploredane do obliczeń - ułamek, który chcesz zbadać
numeratorlicznik
mixed fractionułamek mieszany
improper fractionułamek niewłaściwy
fraction barkreska ułamkowa
fractionułamek zwykły
first fractionpierwszy ułamek
equal proper simplest fractionpostać właściwa skrócona ułamka
factors groupedczynniki w grupach
input fractionsułamki do obliczeń
how to check if given fractions are equaljak sprawdzić czy dwa ułamki są identyczne
how to compute the difference beetwen fractionsjak policzyć różnicę między ułamkami
factorization of numerator and denominatorrozkład licznika i mianownika na czynniki
multiplicationmnożenie
is bigger than second onejest większy niż drugi
is smaller than second onejest mniejszy niż drugi
fractions differ byułamki różnią się od siebie o
equal improper fraction(top-heavy fraction)postać niewłaściwa ułamka
operationdziałanie
operationsdziałania
fraction you enteredpodany ułamek
fraction, which you're going to invertułamek, który chcesz odwrócić
input number is zero. inverse does not existpodana liczba to zero. nie istnieje liczba odwrotna do zera
equal proper fractionpostać właściwa ułamka
lowermniejszy
greaterwiększy
factorsczynniki
your fractions are not equal (have different values), becausepodane ułamki są różne (mają inne wartości), ponieważ
result - which fraction is greater (lower)wynik - który ułamek jest większy (mniejszy)
result - difference beetwen fractions step by stepwynik - różnica między ułamkami krok po kroku
reductions step-by-stepskracanie krok-po-kroku
result - fraction inverse step by stepwynik - odwrotność ułamka krok po kroku
summary - add (subract) step by steppodsumowanie - dodawanie (odejmowanie) ułamków krok po kroku
step i: remove whole parts (if exists)krok i: włącz część całkowitą do ułamka (jeśli występuje)
simplestpostać skrócona maksymalnie
results - informations about your fractionwyniki - informacje na temat podanego ułamka
second fractiondrugi ułamek
results - operations performed on given fractionswyniki - działania wykonane na podanych ułamkach
result - why this fraction is greater (lower)wynik - dlaczego ten ułamek jest większy (mniejszy)
simple conversionsproste przekształcenia
stepskroki
subtractionodejmowanie
step iii: convert improper fraction to mixed number (if needed)krok iii: wyciągnij część całkowitą (jeśli potrzeba)
step ii: invert fractionkrok ii: odwróć ułamek
subtractodejmij
summarypodsumowanie
the numerator of first fraction islicznik pierwszego ułamka jest
the second method of comparison (common numerator)porównanie metodą ii (doprowadzenie do wspólnego licznika)
they have different signsmają one różne znaki
this fraction cannot be converted to "top heavy"nie da się - ten ułamek nie ma postaci niewłaściwej
this fraction is already "top heavy"ten ułamek jest już w postaci niewłaściwej
vulgar fractionułamek zwykły
whole numberliczba całkowita
your fraction (number) to invertułamek (liczba), którą chcesz odwrócić
your fractions are equal (have the same value), becausepodane ułamki sa identyczne (mają taką samą wartość), ponieważ

De Moivre's formula

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
de moivre's formulawzór de moivre'a
de moivre's formula (general)wzór de moivre'a (wzór ogólny)

Euler's formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine as complex number formkosinus w postaci liczby zespolonej
cotangent as complex number formkotangens w postaci liczby zespolonej
euler formulawzór eulera
sine as complex number formsinus w postaci liczby zespolonej
tangent as complex number formtangens w postaci liczby zespolonej

Co-functions to functions relation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine to sine relationzależności pomiędzy kosinusem a sinusem
cotangent to tangent relationzależności pomiędzy kotangensem a tangensem
sine to cosine relationzależności pomiędzy sinusem a kosinusem
tangent to cotangent relationzależności pomiędzy tangensem a kotangensem

Difference identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of cosinesróżnica kosinusów
difference of sinesróżnica sinusów
difference of tangentsróżnica tangensów
difference of tangentsróżnica kotangensów

Angle-difference identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine of angles differencekosinus różnicy kątów
cotangent of angles differencekotangens różnicy kątów
sine of angles differencesinus różnicy kątów
tangent of angles differencetangens różnicy kątów

Angle-sum identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine of angles sumkosinus sumy kątów
cotangent of angles sumkotangens sumy kątów
sine of angles sumsinus sumy kątów
tangent of angles sumtangens sumy kątów
the value of the first anglemiara pierwszego kąta
the value of the second anglemiara drugiego kąta

Half-angle identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine of half-anglekosinus połowy kąta
cotangent of half-anglekotangens połowy kąta
sine of half-anglesinus połowy kąta
tangent of half-angletangens połowy kąta

Combinatorics

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of items usedliczba elementów, ktore są w użyciu
factorialsilnia
doubel factorial (recursive definition)silnia podwójna (definicja rekurencyjna)
binomial expansiondwumian newtona
binomial coefficientsymbol newtona
number of combinations without repetitionliczba możliwych kombinacji bez powtórzeń
multifactorial (recursive definition)silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna)
frequency of appearance of the k-th elementczęstotliwość występowania k-tego elementu
factorial (recursive definition)silnia (definicja rekurencyjna)
frequency of appearance of the second elementczęstotliwość występowania drugiego elementu
frequency of appearance of the first elementczęstotliwość występowania pierwszego elementu
number of combinations with repetitionliczba możliwych kombinacji z powtórzeniami
number of items in the poolliczba elementów w puli
number of permutations with repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego
number of permutations without repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego
number of variations with repetitionliczba możliwych wariacji z powtórzeniami
number of variations without repetitionliczba możliwych wariacji bez powtórzeń

Factorial

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
doubel factorial (recursive definition)silnia podwójna (definicja rekurencyjna)
factorialsilnia
factorial (recursive definition)silnia (definicja rekurencyjna)
multifactorial (recursive definition)silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna)

Binomial and related formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
binomial coefficientsymbol newtona
binomial expansiondwumian newtona

Basic trigonometry identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cotangent definition using cosine and sinefunctionsdefinicja kotangensa przy użyciu kosinusa i sinusa
multiplication of tangent and cotangent of the same anglemnożenie tangensa przez kotangens tego samego kąta
cotangent as tangent inversekotangens jako odwrotność tangensa
pythagorean trigonometric identityjedynka trygonometryczna
tangent as cotangent inversetangens jako odwrotność kotangensa
tangent definition using sine and cosine functionsdefinicja tangensa przy użyciu sinusa i kosinusa
the cosine of the angle functionfunkcja kosinus kąta
the cotangent of the angle functionfunkcja kotangens kąta
the sine of the angle functionfunkcja sinus kąta
the tangent of the angle functionfunkcja tangens kąta
the value of anglemiara kąta

Combinations

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of combinations with repetitionliczba możliwych kombinacji z powtórzeniami
number of combinations without repetitionliczba możliwych kombinacji bez powtórzeń

Cuboid

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu

Functions

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
coefficient dwspółczynnik d
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
coefficient cwspółczynnik c
coefficient bwspółczynnik b
coefficient awspółczynnik a
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
function argumentargument funkcji
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
free parameterwyraz wolny
function b/xfunkcja b/x
function valuewartość funkcji
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
the first argumentpierwszy argument
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
the second argumentdrugi argument
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
value of b/x functionwartość funkcji b/x
value of exponent functionwartość funkcji eksponens
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej

Exponential function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the first argumentpierwszy argument
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
function argumentargument funkcji
function valuewartość funkcji
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych
the second argumentdrugi argument
value of exponent functionwartość funkcji eksponens

Cube

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube edgekrawędź sześcianu
cube volumeobjętość sześcianu
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu

Function properties

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
product of two exponential functionsiloczyn dwóch funkcji wykładniczych
quotient of two exponential functionsiloraz dwóch funkcji wykładniczych
the first argumentpierwszy argument
the second argumentdrugi argument

Derivatives and integrals

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
derivative of exponential function with e base, derivative of exp(x) functionpochodna funkcji wykładniczej z podstawą e, pochodna funkcji exp(x)
derivative of general exponential functionpochodna funkcji wykładniczej w postaci ogólnej
indefinite integral of exponential function with e base, integral of exp(x) functioncałka nieoznaczona z funkcji wykładniczej z podstawą e, całka z funkcji exp(x)
indefinite integral of general exponential functioncałka nieoznaczona funkcji wykładniczej w postaci ogólnej

Homographic function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
coefficient bwspółczynnik b
coefficient cwspółczynnik c
coefficient dwspółczynnik d
function b/xfunkcja b/x
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
coefficient awspółczynnik a
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
value of b/x functionwartość funkcji b/x
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej

Function asymptotes

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
horizontal asymptote of homographic functionasymptota pozioma funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej
vertical asymptote of homographic functionasymptota pionowa funkcji homograficznej

Function discriminant

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
dicriminant of the homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
discriminant of homographic functionwyznacznik funkcji homograficznej
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego

Cylinder

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
height of the cylinderwysokość walca
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
volume of the cylinderobjętość walca

Linear function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
y coordinate of the first pointwspółrzędna y pierwszego punktu
linear function in slope-intercept formfunkcja liniowa w postaci ogólnej
free parameterwyraz wolny
linear function in point-slope formfunkcja liniowa w postaci kanonicznej
linear function in constant-slope formfunkcja liniowa określona przez parę punktów
y coordinate of the second pointwspółrzędna y drugiego punktu
y coordinate of the pointwspółrzędna y punktu
x coordinate of the first pointwspółrzędna x pierwszego punktu
slopewspółczynnik kierunkowy
x coordinate of the second pointwspółrzędna x drugiego punktu
x coordinate of the pointwspółrzędna x punktu
slope from two points lying on the linewspółczynnik kierunkowy na podstawie dwóch punktów leżących na prostej
slope from one point lying on the line (free parameter is needed)współczynnik kierunkowy na podstawie jednego punktu leżącego na prostej (potrzebna jest znajomość wyrazu wolnego)
zero of the linear functionmiejsce zerowe funkcji liniowej
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów
zero of the linear function from point-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej w postaci kanonicznej

Cone

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
height of the conewysokość stożka
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
radius of the cone basepromień podstawy stożka
slant height of the conetworząca stożka
volume of the coneobjętość stożka

Average value (mean)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
weight assigned to the second number in the collectionwaga przypisana do drugiej liczby w zbiorze
arithmetic meanśrednia artytmetyczna
weight assigned to the n-th number in the collectionwaga przypisana do n-tej liczby w zbiorze
the second number in the collectiondruga liczba w zbiorze
count of numbers in the collectionilość liczb w zbiorze
geometric meanśrednia geometryczna
the exponent of the generalized meanrząd średniej potęgowej
generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
the first number in the collectionpierwsza liczba w zbiorze
the n-th number in the collectionn-ta liczba w zbiorze
harmonic averageśrednia harmoniczna
root mean squareśrednia kwadratowa
root mean square weightedśrednia kwadratowa ważona
weight assigned to the first number in the collectionwaga przypisana do pierwszej liczby w zbiorze
weighted generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
weighted meanśrednia ważona

Approximation error

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
absolute errorbłąd bezwzględny
measured valuewartość mierzona
reference valueswartość odniesienia
relative errorbłąd względny

Geometry (2D)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
spaceprzestrzeń
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
area of the squarepole kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
segmentodcinek koła
area of the trapezoidpole trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
height of the trapezoidwysokość trapezu
area of the trianglepole trójkąta
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
height of the trianglewysokość trójkąta
circumference of the triangleobwód trójkąta
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
disk radiuspromień koła
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
scaleskala
abscissaoś odciętych
acute triangletrójkąt ostrokątny
altitudewysokość
anglekąt
angle bisectordwusieczna kata
apexwierzchołek
arcłuk
axis
axis of symmetryoś symetrii
basepodstawa
chordcięciwa
circlekoło
circumferenceobwód koła
conestożek
diameterśrednica
secantsieczna
parallel linesproste równoległe
parallelogramrównoległobok
polygonwielokąt
equiangular triangletrójkąt równoboczny
quadrangleczworokąt
radiuspromień
rectangleprostokąt
rhombusromb
right triangletrójkąt prostokątny
scalene triangletrójkąt różnoboczny
shapekształt
sidekrawędź
similarfigury podobne
slopenachylenie
oblongprostokąt
isoscelestriangletrójkąt równoramienny
hypotenuseprzeciwprostokątna
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
straight anglekat półpełny
surface area of the diskpole koła
trapeziumtrapez
triangletrójkąt
vertexwierzchołek
widthszerokość

Disk and circle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
disk (circle) circumference from circumferencepromień koła (okręgu) koła na podstawie obwodu
segmentodcinek koła
disk circumferenceobwód koła
disk radius from area surfacepromień koła na podstawie pola powierzchni
disk radius from areaobwód koła na podstawie pola powierzchni
disk radiuspromień koła
disk (circle) area from circumferencepole koła na podstawie obwodu
circlekoło
circumferenceobwód koła
radiuspromień
surface area of the diskpole koła

Geometric progression (sequence)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego

Circumference of shapes

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
circumference of the squareobwód kwadratu
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
circumference of the triangleobwód trójkąta
disk circumferenceobwód koła
circumference of the rhombusobwód rombu
circumference of the rectangleobwód prostokąta
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the rhombus sidedługość boku rombu
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku
length of the triangle first sidedługość pierwszego boku trójkąta
length of the triangle second sidedługość drugiego boku trójkąta
length of the triangle third sidedługość trzeciego boku trójkąta

Arithmetic progression (sequence)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz

Isosceles triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
circumference of the isosceles triangleobwód trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego

Equilateral triangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
circumference of the equilateral triangleobwód trójkąta równobocznego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego

Decimal logarithm

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Logarithm properties

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
logarithm base conversionzamiana podstawy logarytmu
logarithm of onelogarytm z jeden
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
decimal logarithm from power of 10logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10
decimal logarithm from 10logarytm dziesiętny z 10
difference of logarithms with common baseróżnica logarytmów o tej samej podstawawie
logarithm from powerlogarytm z potęgi
logarithm from n-th rootlogarytm z pierwiastka n-tego stopnia
logarithm of baselogarytm z podstawy
decimal logarithm from 1logarytm dziesiętny z 1
logarithm of the productlogarytm z iloczynu
logarithm of the quotientlogarytm z ilorazu
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny
sum of logarithms with common basesuma logarytmów o tej samej podstawie

Trigonometry: double-angle identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine of double anglekosinus kąta podwojonego
cotangent of double anglekotangens kąta podwojonego
sine of double anglesinus kąta podwojonego
tangent of double angletangens kąta podwojonego

Other

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
rational numberliczba wymierna
absolute valuewartość bezwzględna
real numbersliczby rzeczywiste
bracketsnawias
additiondodawanie
scientific notationnotacja wykładnicza
cube rootpierwiastek sześcienny
collinearwspółliniowy
coordinateswspółrzędne
setzbiór
equationrównanie
difference of squaresróżnica kwadratów
digitcyfra
divisondzielenie
square rootpierwiastek kwadratowy
multiplicationmnożenie
even numbersliczby parzyste
exponentpower
integerliczba całkowita
irrational numberliczba niewymierna
subtrahendodjemnik
quadratic equationrównanie kwadratowe
positive numbersliczby dodatnie
percentprocent
odd numbersliczby nieparzyste
natural numbersliczby naturalne
negative numbersliczby ujemne
treblepotrójny
solutionrozwiązanie
sequenceciąg
rational expressionwyrażenie wymierne
trinomialtrójmian
subtractionodejmowanie
standard notationnotacja dziesiętna
squarekwadratowy
surdniewymierna liczba
theoremtwierdzenie
triangular numberliczby trójkątne
triplepotrójny
unequalnierówność
unionsuma zbiorów
vectorwektor
verticalpionowy
wrtpod warunkiem

Natural logarithm

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
decimal logarithm to natural conversionzamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny
natural logarithm from 1logarytm naturalny z 1
natural logarithm from e numberlogarytm naturalny z liczby e
natural logarithm from power of e numberlogarytm naturalny z potęgi liczby e
natural logarithm to decimal conversionzamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny

Number e

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Number e as sequence limit

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
stirling formula iwzór stirlinga i
stirling formula iiwzór stirlinga ii

Numerical sequences

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the (n+1)-th element of the sequence(n+1)-wszy wyraz ciągu
the n-th element of the arithmetic sequencen-ty wyraz ciągu arytmetycznego
the first element of the sequencepierwszy wyraz ciągu
common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
common ratio of geometric sequenceiloraz ciągu geometrycznego
(n-1)-th element of the sequence(n-1)-wszy wyraz ciągu
the common difference of arithmetic sequenceróżnica ciągu arytmetycznego
the n-th element of the geometric sequencen-ty wyraz ciągu geometrycznego
the n-th element of the sequencen-ty wyraz ciągu
the relationship between three consecutive elements of a arithmetic sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
the relationship between three consecutive elements of a geometric sequencezwiązek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
the sum of first n elements of the arithmetic sequence, if you know first and n-th elementssuma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli znany jest pierwszy i n-ty wyraz
the sum of first n elements of the geometric sequencesuma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
the sum of first n elements of the sequencesuma n początkowych wyrazów ciągu

Numeral systems

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
base-35trzydziestopiątkowy
all baseswszystkie podstawy
hexatrigesimaltrzydziestoszóstkowy
binarybinarny
base-59piędziesięciodziewiątkowy
base-55piędziesięciopiątkowy
base-54piędziesięcioczwórkowy
base-53piędziesięciotrójkowy
base-51piędziesięciojedynkowy
base-50piędziesiątkowy
base-49czterdzestodziewiątkowy
base-48czterdzestoósemkowy
base-17siedemnastkowy
base-47czterdzestosiódemkowy
base-19dziwiętnastkowy
base-46czterdzestoszóstkowy
base-21dzuwiestojedynkowy
base-22dzwudziestodwójkowy
base-45czterdzestopiątkowy
base-44czterdzestoczwórkowy
base-25dwudziestopiątkowy
base-43czterdzestotrójkowy
base-42czterdzestodwójkowy
base-28dwudziestoósemkowy
base-29dwudziestodziewiątkowy
base-41czterdzestojedynkowy
base-31trzydziestojedynkowy
base-39trzydziestodziewiątkowy
base-38trzydziestoósemkowy
base-34trzydziestoczwórkowy
base-37trzydziestosiódemkowy
tridecimaltrzynastkowy
quaternaryczwórkowy
common basespopularne podstawy
duotrigesimaltrzydziestodwójkowy
quadragesimalczterdziestkowy
duosexagesimalsześdziesięciodwójkowy
heptavigesimaldwudziestosiódemkowy
hexavigesimaldwudziestoszóstkowy
octoquinquagesimalpiędziesięcioósemkowy
heptaquinquagesimalpiędziesięciosiódemkowy
hexaquinquagesimalpiędziesięcioszóstkowy
octodecimalosiemnastkowy
pentadecimalpiętnastkowy
nonarydziewiątkowy
duoquinquagesimalpiędziesięciodwójkowy
duodecimaldwunastkowy
tetravigesimaldzwudziestoczwórkowy
quinarypiątkowy
senaryszóstkowy
ternarytrójkowy
sexagesimalsześdziesiątkowy
septenarysiódemkowy
tetradecimalczternastkowy
trigesimaltrzydziestkowy
tritrigesimaltrzydziestotrójkowy
trivigesimaldwudziestotrójkowy
undecimaljedenastkowy
unsexagesimalsześdziesięciojedynkowy
vigesimaldwudziestkowy

Math constants

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
conway constantstała conwaya
riemann zeta functionfunkcja dzeta riemanna
possible definition or way of calculationmożliwa definicja lub sposób obliczania
approximated valueprzybliżona wartość
example usage or connotationsprzykładowe użycie lub powiązania
known at least sinceznana od co najmniej
number of known digits after the point(state on 2019)liczba znanych miejsc po przecinku(stan na 2019)
fibonacci numbersliczby fibonacciego
continued fractionsułamki łańcuchowe
other (unclassified)inne (niesklasyfikowane)
algebraalgebra
architecture and artarchitektura i sztuka
prime numbersliczby pierwsze
geometrygeometria
de bruijn-newman's constantstała de bruijna-newmana
complex analysisanaliza zespolona
discrete structuresstruktury dyskretne
approximation of functionsprzybliżanie funkcji
analytic inequalitiesnierówności analityczne
general usage in various math fieldszastosowanie ogólne w różnych dziedzinach matematyki
mathematical analysisanaliza matematyczna
number theoryteoria liczb
number theory,mersenne primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby martensa (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,twin primes (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby bliźniacze (rodzaj liczb pierwszych)
number theory,prime quadruplet (kind of prime numbers)teoria liczb,liczby czworacze (rodzaj liczb pierwszych)
combinatorics,low-dimensional topologykombinatoryka,topologia niskowymiarowa
fractalsfraktale
arithmetic–geometric meanśrednia arytmetyczno-geometryczna
information theoryteoria informacji
number theory,heapsort algorithm (computer science)teoria liczb,sortowanie przez kopcowanie (informatyka)
chaos theory,dynamical systems (mathematics)teoria chaosu,układy dynamiczne (matematyka)
combinatorictskombinatoryka
chaos theoryteoria chaosu
architecture (for aesthetic reasons)architektura (dla względów estetycznych)
gelfond-schneider theorem,number theory,transcendental numberstwierdzenie gelfonda-schneidera,teoria liczb,liczby przestępne
ancient timesczasy starożytne
combinatorics,the problem of pawnskombinatoryka,problem pionków (ang. the problem of pawns)
diophantine equations,discrete math,pell's equationrównania diofantyczne,matematyka dyskretna,równanie pell'a
gauss-kuzmin-wirsing constantstała: gaussa-kuzmina-wirsinga
fransen-robinson constantstała fransena-robinsona
embree-trefethen constantstała embree'a-trefethena
fractal dimension of the apollonian packing of circleswymiar fraktalny dla apollońskiego upakowania kręgów
infinite tetration of inieskonczona tetracja i
fractal dimension of the cantor setwymiar fraktalny dla zbioru cantora
inverse of π numberodwrotność liczby π
flajolet-richmond constantstała flajoleta-richmonda
liebs square ice constantstała lieba kostek lodu
i to i-th poweri do potęgi i-tej potęgi
landau-ramanujan constantstała landau'a-ramanujana
hyperbolic tangent of 1tangens hiperboliczny z 1
chebyshev constantstała czebyszewa
mkb constantstała mkb
cube root of 2, delian constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała deliańska
prévost constant, reciprocal fibonacci constantstała prévosta, odwrotność stałej fibonacciego
generalized continued fraction of iułamek łańcuchowy z i
double factorial constantstała silni podwójnej
madelung constant 2druga stała madelunga
raabes formulawzór raabego
beta(3)beta(3)
artin's constantstałą artina
omega constant, lambert w functionstała omega, funkcja w lamberta
murata constantstała murata
paris constantstała parisa
golden anglezłoty kąt
lebesgue constant l2pierwsza stała lebesgua
ramanujan nested radicalzagnieżdzony pierwiastek ramanujana
area of the mandelbrot fractalpole fraktalu mandelbrota
exponential factorial constantstała silni wykładniczej
goh-schmutz constantstała goha-schmutza
bernsteins constantstała bernsteinsa
fibonacci factorial constantstała silni fibonacciego
kepler-bouwkamp constantstała keplera-bouwkampa
komornik-loreti constantstała komornika-loretia
bronze ratiobrązowy podział
disk coveringpokrycie koła
gelfond-schneider constantstała gelfonda-schneidera
khinchin-lévy constant (gamma)stała chinczyna-lévego (gamma)
khinchin-lévy constant (beta)stała chinczyna-lévego (beta)
chi function, hyperbolic cosine integralfunkcja chi, hiperboliczny kosinus całkowy
imaginary numberjednostka urojona
favard constantstała favarda
euler-gompertz constantstała eulera-gompertza
buffon constantstała buffona
lochs constantstała lochsa
area bounded by the eccentric rotation of reuleaux trianglepowierzchnia zakreślona obrotem mimośrodowym trójkąta reuleaux
carefree constantstała carefreea
connective constantstała spójników zdaniowych
favard constant k1, wallis productstała favarda k1, iloczyn wallisa
continued fraction constantstała ułamka łańcuchowego
machin-gregory serieszereg machina-gregorya
kasner numberliczba kasnera
inverse of number eowrtotność liczby e
champernowne constantstała champernowne
area of the regular hexagon with side equal to 1powierzchnia sześcianu foremnego o boku 1
feller-tornier constantstała fellera-torniera
baxter's four-coloring constantstała baxtera dla problemu czterech kolorów
hafner-sarnak-mccurley constant (2)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (2)
devicci's tesseract constantstała devicciego
niven's constantstała nivena
hermite constantstała hermita
prouhet-thue-morse constantstała prouheta-thuea-morsea
pell constantstała pella
laplace limitgranica laplacea
hall-montgomery constantstała halla-montgomerego
hafner-sarnak-mccurley constant (1)stała hafnera-sarnaka-mccurleya (1)
beta(1)beta(1)
heath-brown-moroz constantstała heatha-browna-moroza
module of infinite tetration of iwartość bezwględna z nieskonczonej tetracji liczby i
primorial constant, sum of the product of inverse of primessuma iloczynu odwrotności liczb pierwszych
plouffe's gamma constantstała plouffe'a (gamma)
plouffe's a constantstała plouffe's (a)
factorial(i)i silnia
conic constant, schwarzschild constantstała conica, stała schwarzschilda
gelfond's constantstała gelfonda
golomb-dickman constantstała golomba-dickmana
minkowski-siegel mass constantstała masowa minkowskiego-siegela
porter's constantstała portera
common symboltypowe oznaczenie
baker constantstała bakera
kempner-reihe kempner serie(0)zerowy wyraz szeregu kempnera-reiha kempnera
lebesgue constantstała lebesgue'a
2nd du bois-reymond constantdruga stała du boisa-reymonda
lüroth constantstała lürotha
foias constant (α)stała foiasa (α)
foias constant (β)stała foiasa (β)
nielsen-ramanujan constantstała nielsena-ramanujana
natural logarithm of 2logarytm naturalny z 2
mrb constant, marvin ray burnsstała mrb
kneser-mahler polynomial constantstała wielomianu knesera-mahlera
golden spiralzłota spirala
bloch-landau constantstała blocha-landau'a
pólya random walk constantstała pólya dla błądzenia przypadkowego
minimum value of function ƒ(x) = xxminimum funkcji ƒ(x) = xx
nested radical s5zagnieżdzony pierwiastek s5
ramanujan-forsyth seriesszereg ramanujana-forsytha
alladi-grinstead constantstała alladiego-grinsteada
reciprocal of the euler-mascheroni constantodwrotność stałej eulera-mascheroniego
lebesgue constant (interpolation)stała lebesgue'a (przybliżenie)
exp.gamma, barnes g-functionexp.gamma, g-funkcja barnesa
euler totient constantstała funkcji tocjent
fourth root of fivepierwiastek czwartego stopnia z pięciu
area of ford circlepole okręgu forda
magic anglekąt magiczny
glaisher-kinkelin constantstała glaishera-kinkelina
lévy constant (2)stała lévyego (2)
fractal dimension of the koch snowflakewymiar fraktalny dla krzywej kocha
froda constantstała froda
john constantstała johna
cube root of 1pierwiastek sześcienny z 1
liouville numberliczba liouville'a
lower limit of tetrationdolna granica tetracji
gieseking-konstante constantstała giesekinga-konstante'a
median of the gumbel distributionmediana rozkładu gumbela
musical interval between each half toneinterwał pomiędzy dwoma półtonami muzycznymi
ioachimescu constantstała ioachimescu'ego
masser-gramain constantstała massera-gramaina
carlson-levin constantstała carlsona-levina
backhouse's constantstała backhousesa
gibbs constantstała gibbsa
copeland-erdős constantstała copelanda-erdősa
fractal dimension of the boundary of the dragon curvewymiar fraktalny dla obwodu smoka heighwaya
grothendieck constantstała grothendiecka
hausdorff dimensionwymiar hausdorffa
mills' constantstała millsa
hermite-ramanujan constantstała hermita-ramanujana
khinchin harmonic meanśrednia harmoniczna chinczyna
cahens constantstała cahensa
chaitin's constantstała chaitina
viswanath constantstała viswanatha
the value of riemman zeta function in point 6wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 6
the value of riemman zeta function in point 5wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 5
square root of the number epierwiastek kwadratowy z liczby e
square root of 2, pythagoras constantpierwiastek kwadratowy z 2, stała pitagorasa
the ratio of a square and circle circumscribedstosunek kwadratu i okręgu opisanego
the pi number, ludolfine, archimedes numberliczba pi, ludolfina, liczba archimedesa
tetration (hyper-4)tetracja (iterowane potęowanie, wieża wykładnicza, hiper-4)
the e number, euler's number, neper's numberliczba e, liczba eulera, liczba nepera
the value of digamma function in point 1/4wartość funkcji digamma w punkcie 1/4
the value of gamma function in point 1/4wartość funkcji gamma w punkcie 1/4
the value of riemman zeta function in point 4wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 4
silver root, tutte-beraha constantsrebrny pierwiastek, stała tutte'a-beraha
rényi's parking constantstała rényia parkinga
square root of ipierwiastek kwadratowy z i
steiner number, iterated exponential constantliczba steinera
spiral of theodorusślimak teodorosa
taniguchi constantstała taniguchi
stephens constantstała stephensa
statisticsstatystyka
robbins constantstała robbinsa
the euler-mascheroni constantstała eulera-mascheroniego
sarnak constantstała sarnaka
the khinchin's constantstała chinczyna
the apéry's constantstała apéry'ego
tetranacci constantstała tetranacciego
silverman constantstała silvermana
the first feigenbaum's constantpierwsza stała feigenbauma
the second feigenbaum's constantdruga stała feigenbauma
the catalan's constantstała catalana
the value of riemman zeta function in point 2wartość funkcji dzeta riemmana w punkcie 2
square root of tau × epierwiastek kwadratowy z tau × e
square root of 2πpierwiastek kwadratowy z 2π
the stała legendre's constantstała legendre'a
the sierpiński's constantstała sierpińskiego
the twin primes constantstała liczb pierwszych bliźniaczych
salem number, lehmer's conjectureliczba salem, hipoteza lehmera
square root of 5, gauss sumpierwiastek kwadratowy z 5, suma gaussa
smarandache constantstała smarandacha
the gauss's constantstała gaussa
the erdős-borwein's constantstała erdősa-borweina
specjal functions,the zero of logarithmic integral functionfunkcje specjalne,miejsce zerowe logarytmu całkowego
silver ratiosrebrny podział
solution of the equationrozwiązanie równania
solutions of below equation are realrozwiązania poniższego równania są rzeczywiste
wright constantstała wrighta
typical namesspotykane nazwy
twice the pi numberdwukrotość liczby pi
topologytopologia
tribonacci constantstała tribonacciego
time constantstała czasowa
timesrazy
theodorus constantstała theodorusa
trott constantstała trotta
weierstrass constantstała weierstrassa
van der pauw method,hall coefficient,hall effectmetoda van der pauwa,współczynnik halla,efekt halla
universal parabolic constantuniwersalna stała paraboliczna
value of gamma function of 3/4wartość funkcji gamma dla 3/4
van der pauw constantstała van der pauwa
vardi constantstała vardiego
verdi's constantstała verdiego
volume of reuleaux tetrahedronobjętość czworościanu reuleaux
wallis constantstała wallisa
π squaredπ do kwadratu
π to e-th powerπ do potęgi e-tej
π to π-ith powerπ do π-tej potęgi

Sum identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sum of cosinessuma kosinusów
sum of sinessuma sinusów
sum of tangentssuma tangensów
sum of tangentssuma kotangensów

Square

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the squarepole kwadratu
circumference of the squareobwód kwadratu
length of the square diagonaldługość przekątnej kwadratu
length of the square sidedługość boku kwadratu
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej

Quadratic function

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
free parameterwyraz wolny
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
dicriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
discriminant of the quadratic functionwyznacznik trójmianu kwadratowego
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Renctangle

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rectanglepole prostokąta
circumference of the rectangleobwód prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
oblongprostokąt
rectangleprostokąt
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta

Parallelogram

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the parallelogrampole równoległoboku
circumference of the parallelogramobwód równoległoboku
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
length of the first parallelogram sidedługość pierwszego boku równoległoboku
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
length of the second parallelogram sidedługość drugiego boku równoległoboku

Slope of the line

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
slope from one point lying on the line (free parameter is needed)współczynnik kierunkowy na podstawie jednego punktu leżącego na prostej (potrzebna jest znajomość wyrazu wolnego)
slope from two points lying on the linewspółczynnik kierunkowy na podstawie dwóch punktów leżących na prostej

Properties of algebra operations

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the addition of zerododawanie zera
the associative of additionłączność dodawania
the associative of multiplicationłączność mnożenia
the commutativity of additionprzemienność dodawania
the commutativity of multiplicationprzemienność mnożenia
the distributive property of multiplication over additionrozdzielność mnożenia względem dodawania
the multiplication by onemnożenie przez jeden
the multiplication by zeromnożenie przez zero

Prime numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
this feature works for smaller numbers onlydziała tylko dla mniejszych liczb
enter numberwpisz liczbę
1 is not prime by definition1 nie jest liczbą pierwszą z definicji
results - found factors goes herewyniki - tu pojawi się lista znalezionych czynników
grouped factorspogrupowane czynniki
gcd prime factorsnwd rozłożony na czynniki
greatest common divisor (gcd)największy wspólny dzielnik (nwd)
enter numberswpisz liczby
factorizationfaktoryzacja (rozkład na czynniki pierwsze)
optional (leave empty)nie wymagany (zostaw puste)
no common divisor for that set of numberste liczby nie mają wspólnych dzielników
is primeczy to liczba pierwsza
inputs data - number, which you're going to factorizedane do obliczeń - liczba, którą chcesz rozłożyć na czynniki pierwsze
lcm prime factorsnww rozłożony na czynniki
least common multiple (lcm)najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)
if you need only 2 numbers - just leave 3rd field emptyjeśli potrzebujesz tylko 2 liczby - po prostu zostaw trzecie okienko puste
lower primesniższe liczby pierwsze
higher primeswyższe liczby pierwsze
no, it is not primenie, ta liczba nie jest pierwsza
processing time (performance)czas obliczeń
subsequent dividing (prime factors)kolejne dzielenia
wrong number herezła liczba
yes, it is primetak, to liczba pierwsza

Root extraction

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cubic root (degree 3)pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia)
n-th rootpierwiastek n-tego stopnia
root argumentliczba podpierwiastkowa
root degreestopień pierwiastka
root from fractionpierwiastek z ułamka
root from productpierwiastek z iloczynu
root resultwynik pierwiastkowania
square root (degree 2)pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia)

Prisms

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube edgekrawędź sześcianu
cube volumeobjętość sześcianu
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu

Power identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine cubedkosinus do sześcianu
cosine squaredkosinus do kwadratu
cosine to the third powerkosinus do czwartej potęgi
sine cubedsinus do sześcianu
sine squaredsinus do kwadratu
sine squared times cosine squaredsinus kwadrat razy kosinus kwadrat
sine to the third powersinus do czwartej potęgi
sinus squared differenceróżnica drugich potęg sinusów

Permutations

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
frequency of appearance of the first elementczęstotliwość występowania pierwszego elementu
frequency of appearance of the k-th elementczęstotliwość występowania k-tego elementu
frequency of appearance of the second elementczęstotliwość występowania drugiego elementu
number of permutations with repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego
number of permutations without repetition of the n-element sequenceliczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego

Sphere

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the spherepole kuli
radius of the spherepromień kuli
volume of the sphereobjętość kuli

Product identities

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
product of sine and two cosine functionsiloczyn sinusa i dwóch kosinusów
product of three cosine functionsiloczyn trzech kosinusów
product of three sine functionsiloczyn trzech sinusów
product of two cosine functionsiloczyn dwóch kosinusów
product of two sine and one cosine functionsiloczyn dwóch sinusów i jednego kosinusa
sine and cosine productiloczyn sinusa i kosinusa
the product of two sine functionsiloczyn dwóch sinusów
the value of the third anglemiara trzeciego kąta

Root properties

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
root from fractionpierwiastek z ułamka
root from productpierwiastek z iloczynu

Rhombus

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the rhombuspole rombu
circumference of the rhombusobwód rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
length of the rhombus sidedługość boku rombu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
rhombusromb

Short multiplication formulas: general formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników

Short multiplication formulas: three terms

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²

Short multiplication formulas: formulas with higher powers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
sophie germain identitytożsamość sophie germain
sum of a fifth powerssuma piątych potęg

Parabola vertex

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the x coordinate of parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
the y coordinate of parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli

Short multiplication formulas: formulas with cube of a numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube of a differencesześcian różnicy
cube of a sumsześcian sumy
difference of a cubsróżnica sześcianów
sum of a cubessuma sześcianów

Periodicity of the trigonometric functions

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
periodicity of the cosine functionokresowość funkcji kosinus
periodicity of the cotangent functionokresowość funkcji kotangens
periodicity of the sine functionokresowość funkcji sinus
periodicity of the tangent functionokresowość funkcji tangens

Short multiplication formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
sum of a fifth powerssuma piątych potęg
square of a sum of any number of termskwadrat sumy dowolnej liczby składników
cube of a sumsześcian sumy
cube of a differencesześcian różnicy
any power of a difference - general formuladowolna potęga różnicy - wzór ogólny
difference of a cubsróżnica sześcianów
sophie germain identitytożsamość sophie germain
difference of a fourth powersróżnica czwartych potęg
any power of a sum - general formuladowolna potęga sumy - wzór ogólny
difference of a fifth powersróżnica piątych potęg
square of differencekwadrat różnicy
square of sumkwadrat sumy
square of three terms: (a + b + c)²kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)²
square of three terms: (a + b - c)²kwadrat trzech składników: (a + b - c)²
square of three terms: (a - b + c)²kwadrat trzech składników: (a - b + c)²
square of three terms: (a - b - c)²kwadrat trzech składników: (a - b - c)²
sum of a cubessuma sześcianów

Parity of trigonometry functions

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine of negative angle (even function)kosinus kąta ujemnego (funkcja parzysta)
cotangent of negative angle (odd function)kotangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
sine of negative angle (odd function)sinus kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
tangent of negative angle (odd function)tangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)

Short multiplication formulas: formulas with square of a numbers

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
square of differencekwadrat różnicy
square of sumkwadrat sumy

Zeroes of the function (roots)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
the first root of the quadratic functionpierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowej
the second root of the quadratic functiondrugie miejsce zerowe funkcji kwadratowej
zero of the functionmiejsce zerowe funkcji
zero of the linear functionmiejsce zerowe funkcji liniowej
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów
zero of the linear function from point-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej w postaci kanonicznej
zero point of homographic functionmiejsce zerowe funkcji homograficznej

Statistics

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
standard deviationodchylenie standardowe
absolute errorbłąd bezwzględny
variancewariancja
reference valueswartość odniesienia
arithmetic meanśrednia artytmetyczna
approximationprzybliżenie
numbers in words (whole number at once)liczby słownie (jako całość)
numbers in words (digit by digit)liczby słownie (cyfra po cyfrze)
count of numbers in the collectionilość liczb w zbiorze
geometric meanśrednia geometryczna
hexadecimalsystem szesnastkowy
octalsystem ósemkowy
decimalsystem dziesiętny
numbers used to compute medianliczby użyte do obliczenia mediany
harmonic averageśrednia harmoniczna
medianmediana
averageśrednia
generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
maximal numbernajwiększa liczba
minimal numbernajmniejsza liczba
measured valuewartość mierzona
weight assigned to the second number in the collectionwaga przypisana do drugiej liczby w zbiorze
relative errorbłąd względny
weight assigned to the first number in the collectionwaga przypisana do pierwszej liczby w zbiorze
the exponent of the generalized meanrząd średniej potęgowej
root mean squareśrednia kwadratowa
standard normal distributionstandaryzowany rozkład normalny
sumsuma
standard deviationodchylenie standardowe
root mean square weightedśrednia kwadratowa ważona
the second number in the collectiondruga liczba w zbiorze
the numbers sorted in descending orderliczby posortowane w kolejności malejącej
the numbers sorted in ascending orderliczby posortowane w kolejności rosnącej
the first number in the collectionpierwsza liczba w zbiorze
the n-th number in the collectionn-ta liczba w zbiorze
variablezmienna
variancewariancja
weight assigned to the n-th number in the collectionwaga przypisana do n-tej liczby w zbiorze
weighted generalized mean with with exponent pśrednia potęgowa k-tego rzędu
weighted meanśrednia ważona
what else can we calculate about your numbersco więcej możemy policzyć na podstawie podanych liczb

Statistical dispersion

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
standard deviationodchylenie standardowe
variancewariancja

Stereometry (3D)

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
conestożek
height of the conewysokość stożka
area of the spherepole kuli
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
height of the cylinderwysokość walca
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
cube volumeobjętość sześcianu
cube edgekrawędź sześcianu
volume of the coneobjętość stożka
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
radius of the spherepromień kuli
radius of the cone basepromień podstawy stożka
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
slant height of the conetworząca stożka
solidtrójwymiarowy
spaceprzestrzeń
spheresfera
volumeobjętość
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu
volume of the cylinderobjętość walca
volume of the sphereobjętość kuli

Surface areas of plane shapes

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
area of the squarepole kwadratu
length of the isosceles triangle sidedługość ramienia trójkąta równoramiennego
area of the parallelogrampole równoległoboku
length of the isosceles triangle basedługość podstawy trójkąta równoramiennego
height of the parallelogramwysokość równoległoboku
area of the rectanglepole prostokąta
length of the first rectangle sidedługość pierwszego boku prostokąta
area of the isosceles trianglepole trójkąta równoramiennego
length of the equilateral triangle sidedługość boku trójkąta równobocznego
area of the equilateral trianglepole trójkąta równobocznego
height of the trianglewysokość trójkąta
area of the rhombuspole rombu
length of the first rhombus diagonaldługość pierwszej przekątnej rombu
area of the trianglepole trójkąta
disk radiuspromień koła
height of the trapezoidwysokość trapezu
length of the first trapezoid basedługość pierwszej podstawy trapezu
area of the trapezoidpole trapezu
smaller angle between rectangle diagonalsmniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokąta
square area from diagonalpole kwadratu na podstawie przekątnej
length of the square sidedługość boku kwadratu
length of the second rhombus diagonaldługość drugiej przekątnej rombu
length of the triangle basedługość podstawy trójkąta
length of the second trapezoid basedługość drugiej podstawy trapezu
rectangle area from diagonalpole prostokąta na podstawie przekątnej
length of the rectangle diagonaldługość przekątnej prostokąta
length of the second rectangle sidedługość drugiego boku prostokąta
length of the parallelogram basedługość podstawy równoległoboku
surface area of the diskpole koła

Surface areas of solids

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
lateral surface area of the cubepole powierzchni całkowitej sześcianu
lateral surface area of the conepole powierzchni całkowitej stożka
area of the spherepole kuli
height of the conewysokość stożka
height of the cuboidwysokość prostopadłościanu
height of the cylinderwysokość walca
first base edge of the cuboidpierwsza krawędź podstawy prostopadłościanu
cube edgekrawędź sześcianu
lateral surface area of the cuboidpole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
lateral surface area of the cylinderpole powierzchni całkowitej walca
radius of the cone basepromień podstawy stożka
radius of the cylinder basepromień podstawy walca
radius of the spherepromień kuli
second base edge of the cuboiddruga krawędź podstawy prostopadłościanu
slant height of the conetworząca stożka

Trigonometric functions in cosine representation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cotangent in cosine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
sine in cosine formsinus przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
tangent in cosine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus

Trigonometric functions in sine representation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine in sine formkosinus przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
cotangent in sine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
tangent in sine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus

Trigonometric functions in tangent of half-angle representation

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cosine in tangent of half angle formcosinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
sine in tangent of half angle formsinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
tangent in tangent of half angle formkotangens przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta

Trigonometry

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
tangent in cosine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
tangent definition using sine and cosine functionsdefinicja tangensa przy użyciu sinusa i kosinusa
sinesinus
cosinecosinus
tangenttangens
cotangent definition using cosine and sinefunctionsdefinicja kotangensa przy użyciu kosinusa i sinusa
sinus squared differenceróżnica drugich potęg sinusów
tangent as cotangent inversetangens jako odwrotność kotangensa
cotangent as tangent inversekotangens jako odwrotność tangensa
pythagorean trigonometric identityjedynka trygonometryczna
multiplication of tangent and cotangent of the same anglemnożenie tangensa przez kotangens tego samego kąta
sine of double anglesinus kąta podwojonego
cosine of double anglekosinus kąta podwojonego
cosine to the third powerkosinus do czwartej potęgi
cotangent of double anglekotangens kąta podwojonego
sine of half-anglesinus połowy kąta
cosine of half-anglekosinus połowy kąta
sine to the third powersinus do czwartej potęgi
cotangent of half-anglekotangens połowy kąta
sine of angles sumsinus sumy kątów
cosine cubedkosinus do sześcianu
sine cubedsinus do sześcianu
cosine of angles sumkosinus sumy kątów
sine squared times cosine squaredsinus kwadrat razy kosinus kwadrat
cotangent of angles sumkotangens sumy kątów
sine of angles differencesinus różnicy kątów
cosine of angles differencekosinus różnicy kątów
cosine squaredkosinus do kwadratu
cotangent of angles differencekotangens różnicy kątów
sum of sinessuma sinusów
sum of cosinessuma kosinusów
sum of tangentssuma tangensów
sum of tangentssuma kotangensów
difference of sinesróżnica sinusów
difference of cosinesróżnica kosinusów
difference of tangentsróżnica tangensów
difference of tangentsróżnica kotangensów
periodicity of the sine functionokresowość funkcji sinus
periodicity of the cosine functionokresowość funkcji kosinus
periodicity of the tangent functionokresowość funkcji tangens
periodicity of the cotangent functionokresowość funkcji kotangens
sine in cosine formsinus przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
sine squaredsinus do kwadratu
cotangent in cosine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji kosinus
cosine in sine formkosinus przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
product of three cosine functionsiloczyn trzech kosinusów
cotangent in sine formkotangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
sine in tangent of half angle formsinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
cosine in tangent of half angle formcosinus przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
product of sine and two cosine functionsiloczyn sinusa i dwóch kosinusów
sine to cosine relationzależności pomiędzy sinusem a kosinusem
cosine to sine relationzależności pomiędzy kosinusem a sinusem
product of two sine and one cosine functionsiloczyn dwóch sinusów i jednego kosinusa
cotangent to tangent relationzależności pomiędzy kotangensem a tangensem
sine of negative angle (odd function)sinus kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
cosine of negative angle (even function)kosinus kąta ujemnego (funkcja parzysta)
product of three sine functionsiloczyn trzech sinusów
cotangent of negative angle (odd function)kotangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
euler formulawzór eulera
sine as complex number formsinus w postaci liczby zespolonej
cosine as complex number formkosinus w postaci liczby zespolonej
tangent as complex number formtangens w postaci liczby zespolonej
cotangent as complex number formkotangens w postaci liczby zespolonej
de moivre's formulawzór de moivre'a
de moivre's formula (general)wzór de moivre'a (wzór ogólny)
product of two cosine functionsiloczyn dwóch kosinusów
sine and cosine productiloczyn sinusa i kosinusa
the value of the second anglemiara drugiego kąta
the product of two sine functionsiloczyn dwóch sinusów
the cosine of the angle functionfunkcja kosinus kąta
tangent to cotangent relationzależności pomiędzy tangensem a kotangensem
tangent in tangent of half angle formkotangens przedstawiony przy pomocy tangensa połowy kąta
tangent in sine formtangens przedstawiony przy pomocy funkcji sinus
the cotangent of the angle functionfunkcja kotangens kąta
tangent of angles differencetangens różnicy kątów
tangent of angles sumtangens sumy kątów
tangent of negative angle (odd function)tangens kąta ujemnego (funkcja nieparzysta)
tangent of double angletangens kąta podwojonego
tangent of half-angletangens połowy kąta
the sine of the angle functionfunkcja sinus kąta
the tangent of the angle functionfunkcja tangens kąta
the value of anglemiara kąta
the value of the first anglemiara pierwszego kąta
the value of the third anglemiara trzeciego kąta
trigonometrytrygonometria

Variations

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
number of items in the poolliczba elementów w puli
number of items usedliczba elementów, ktore są w użyciu
number of variations with repetitionliczba możliwych wariacji z powtórzeniami
number of variations without repetitionliczba możliwych wariacji bez powtórzeń

Various forms of function formulas

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
x coordinate of the pointwspółrzędna x punktu
exponential function in general formfunkcja wykładnicza w postaci ogólnej
coefficient before power of onewspółczynnik przy pierwszej potędze
base of the exponential functionpodstawa funkcji wykładniczej
coefficient before power of twowspółczynnik przy drugiej potędze
coefficient dwspółczynnik d
coefficient cwspółczynnik c
coefficient awspółczynnik a
coefficient bwspółczynnik b
x coordinate of the second pointwspółrzędna x drugiego punktu
homographic function in general formfunkcja homograficzna w postaci ogólnej
function b/xfunkcja b/x
free parameterwyraz wolny
function argumentargument funkcji
exponential function with base e (often written as exp(x))funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))
free parameterwyraz wolny
function valuewartość funkcji
slopewspółczynnik kierunkowy
linear function in point-slope formfunkcja liniowa w postaci kanonicznej
linear function in constant-slope formfunkcja liniowa określona przez parę punktów
linear function in slope-intercept formfunkcja liniowa w postaci ogólnej
x coordinate of the first pointwspółrzędna x pierwszego punktu
value of exponent functionwartość funkcji eksponens
quadratic function in vertex formfunkcja kwadratowa w postaci kanonicznej
the second root of the functiondrugie miejsce zerowe funkcji
quadratic function in standard formfunkcja kwadratowa w postaci ogólnej
the first root of the functionpierwsze miejsce zerowe funkcji
quadratic function in factored formfunkcja kwadratowa w postaci iloczynowej
value of b/x functionwartość funkcji b/x
x coordinate of the parabola vertexwspółrzędna x wierzchołka paraboli
y coordinate of the first pointwspółrzędna y pierwszego punktu
y coordinate of the parabola vertexwspółrzędna y wierzchołka paraboli
y coordinate of the pointwspółrzędna y punktu
y coordinate of the second pointwspółrzędna y drugiego punktu
zero of the linear function from constant-slope formmiejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktów

Volume of solids

Phrase in english 🇬🇧Phrase in polish 🇵🇱
cube volumeobjętość sześcianu
volume of the coneobjętość stożka
volume of the cuboidobjętość prostopadłościanu
volume of the cylinderobjętość walca
volume of the sphereobjętość kuli
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.